Company Logo

 

Stypendia szkolne 2018/2019

 

Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego Urzędu  Miasta Kielce informuje o zbliżającym się terminie naboru wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2018/2019.

 

Stypendium może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

      Stypendium szkolne przysługuje:

 

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

 

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia nie może przekroczyć kwoty 514 zł netto                      a od października 2018 r. 528 zł netto.  Dochód wyliczany jest wg zasad określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Do dochodu nie wliczamy świadczenia wychowawczego przyznawanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500+).

 

 Świadczenie przyznawane jest na wniosek:

 

-       rodziców (prawnych opiekunów)

 

-       pełnoletniego ucznia,

 

-       dyrektora szkoły lub kolegium.

 

W przypadku uczniów i wychowanków wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód w rodzinie ucznia za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (sierpień 2018 r.) należy składać od 03.09.2018 r. do 17.09.2018 r. w budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6, pok. 12. W przypadku słuchaczy kolegiów wnioski składa się do  15.10.2018 r. 

 

Szczegółowe informacje oraz wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można uzyskać w Referacie Pomocy Stypendialnej Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6, pok. nr 4, 5, 6 nr tel.:  /41/ 36-76-635,  36-76-637 i 36-76-638 oraz na stronie internetowej www.um.kielce.pl.

 

 

 

 

 

 

 ARCHIWALNE

 

 STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

       Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce informuje, że w dniach od 1 do 15 września 2017r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018.

             Warunkiem ubiegania się o tę formę pomocy jest miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nieprzekraczająca kwoty 514, 00 zł netto.

             Wnioski wraz z załącznikami o dochodach wszystkich członków rodziny za miesiąc sierpień 2017r. należy składać w budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6, pok. Nr 12.

Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.um.kielce.pl lub Referacie Pomocy Stypendialnej Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego ul. Strycharska 6, pok. nr 4, 5, 6, nr tel. /41/ 36-76-635, 36-76-637 oraz 36-76-638.

                   Uczniowie, którzy są zameldowani poza Kielcami pobierają wnioski z Urzędu Gminy własnej miejscowości lub GOPS w terminie nieprzekraczalnym do 15 września 2017r.

 

WYPRAWKA SZKOLNA 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, obejmie się uczniów:

1)     słabowidzących,
2)     niesłyszących,
3)     słabosłyszących,
4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7, posiadających Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas II–III szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej, klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej organizowanych w branżowej szkole pierwszego stopnia, branżowej szkoły pierwszego stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

 Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Wniosek o udzielenie pomocy składa się do dyrektora szkoły w terminie do 8 września 2017 r.
Wniosek o dofinansowanie złożyć powinni rodzice lub prawni opiekunowie ucznia, lub pełnoletni uczeń. Uprawnionymi do złożenia takiego wniosku są także nauczyciele oraz pracownicy socjalni, którzy wniosek mogą złożyć za zgodą rodziców ucznia.
Wysokość pomocy
Do kwoty 445 zł - dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tymz afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego.
Do kwoty 390 zł- dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia lub klasy I branżowej szkoły I stopnia.
Rozliczenie zakupu podręczników:
Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio   podręczników lub materiałów edukacyjnych.
W przypadku złożenia oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.
Potwierdzenie zakupu musi zawierać następujące dane
• imię i nazwisko ucznia,
• nazwę i adres szkoły,
• klasę, do której uczeń będzie uczęszczał od 1 września 2017 r.,
• wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych,
• kwotę i datę zakupu,
• czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.
Podstawa prawna : Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej
 uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

 

 

PROGRAM STYPENDIALNY SKRZYDŁA CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

         Uczniowie, którzy potrzebują wsparcia materialnego z uwagi na szczególnie niekorzystną sytuację losową, mogą starać się o objęcie programem ,,SKRZYDŁA” przez indywidualnych darczyńców współpracujących z CARITAS. Należy przyjść do pedagoga szkolnego i wypełnić wniosek.                                            

 

/patrz poniżej regulamin i załączniki do pobrania/

 

WNIOSEK

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK

 

 

PROGRAM STYPENDIALNY

 

„ŻACZEK”

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny po raz kolejny zaprasza

do składania wniosków w ramach Programu Stypendialnego ŻACZEK na rok szkolny 2017/2018.

Program Stypendialny ŻACZEK jest współfinansowany ze środków Funduszu Rodziny Gavellów
przy Fundacji im. Stefana Batorego

 

 /patrz poniżej regulamin i załączniki do pobrania/

 

 WNIOSEK     REGULAMIN ŻACZKA     PISMO
Powered by Joomla!®. Designed by: top web hosting company web hosting reseller Valid XHTML and CSS.