Company Logo

S T A T U T

ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1

W KIELCACH

Podstawa opracowania

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U z 2015r., poz.2156, z późniejszymi zmianami ).
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014r., poz.191, z późniejszymi zmianami ).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity: Dz.U z 2016r., poz. 23 z późniejszymi zmianami ).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz.U z 2015r. poz. 843 z późniejszymi zmianami ).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych. Dz. U. z 2005r. Nr 52, poz. 466. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624. Zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 10, poz. 96; z 2003r. Nr 146, poz. 1416; z 2004r. Nr 66, poz. 606; z 2005r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007r. Nr 35, poz. 222.
 6. Rozporządzenie MEN z dnia 24.08.2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz.U z 2015r. poz. 1250, z późniejszymi zmianami).
 7. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r nr 6 poz. 69 z późniejszymi zmianami ).
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 czerwca 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie   klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego   (Dz. U z 2015r., poz.954 z późniejszymi zmianami ).
 2. Karta Praw Człowieka.
 3. Kodeks Pracy.

§ 1.

Statut opracowany jest dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach mieszczącego się przy ulicy Zgoda 31.

Zespół obejmuje następujące szkoły:

-          Technikum nr 1

-          Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2

W zależności od potrzeb miasta i regionu Zespół może otwierać nowe szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

 1. Zespół Szkół używa nazwy i posługuje się następującymi pieczęciami:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1

25 – 378 Kielce

ul. Zgoda 31

tel. (41) 36 -76 - 181, (41) 36 - 76 – 180

Regon: 292440050

Zespół posiada również numer statystyczny:

P – 000183006 – 33000000 72 – 1 – 802 – 29101

oraz numer identyfikacji podatkowej:

657 – 17 – 49 – 154

W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły, które posługują się pieczęciami:

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 1

TECHNIKUM Nr 1

25 – 378 Kielce, ul. Zgoda 31

tel.(41) 36-76-181,(41) 36-76-180

NIP 657-17-49-154

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 1

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

25 – 378 Kielce, ul. Zgoda 31

tel.41) 36-76-181,(41) 36-76-180

NIP 657-17-49-154

§ 2.

 1. Szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
 2. Poszczególnym szkołom wchodzącym w skład zespołu szkół mogą być nadane odrębne imiona.
 3. Imię szkoły powinno być związane z kierunkiem pracy wychowawczej lub dydaktycznej szkoły.

§ 3.

Ustalona nazwa jest zasadniczo używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy.

§ 4.

Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Miasta Kielce.

 1. Zgodnie z ramowymi planami nauczania czas trwania cyklu kształcenia w poszczególnych szkołach wynosi:

-          4 lata w Technikum nr 1 na podbudowie gimnazjum.

Zawody: technik budownictwa, technik ochrony środowiska, technik drogownictwa, technik geodeta, technik urządzeń sanitarnych, technik technologii drewna, technik technologii odzieży, technik architektury krajobrazu.

-          3 lata w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2.

Zawody: - murarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych do roku szkolnego 2013/2014

               - murarz – tynkarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, stolarz.

 1. Szkoła prowadzi warsztat szkolny.

§ 5.

Cele i zadania szkoły.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

 1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz potwierdzenia uzyskania kwalifikacji zawodowych.
 2. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu.
 3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.
 4. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
 5. Szkoła zapewnia możliwość pobierania nauki przez młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

§ 6.

 1. Szkoła umożliwia uczniom, w miarę potrzeb, podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej poprzez wprowadzenie zajęć z języka narodowego i religii.
 2. W szkole zatrudniony jest pedagog, który współpracuje z wychowawcami klas, poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz z innymi instytucjami. Udziela on pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
 3. Szkoła zapewnia opiekę uczniom niepełnosprawnym poprzez indywidualne nauczanie oraz dostosowanie programów nauczania do możliwości fizycznych i psychicznych ucznia.
 4. Umożliwiając rozwijanie zainteresowań uczniów organizuje się koła przedmiotowe   i inne koła zainteresowań.

§ 7.

 1. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły:
  1. stworzenie bazy dydaktycznej zgodnie z zasadami bhp w resorcie oświaty i wychowania,
  2. organizacja zajęć lekcyjnych obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych zgodnie z podstawowymi przepisami dyscypliny oraz zasadami bhp,
  3. zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w czasie trwania wycieczek szkolnych,
  4. pełnienie dyżurów przez nauczycieli w czasie przerw między lekcjami  w terminach wyznaczonych przez dyrekcję.
 2. Formy sprawowania indywidualnej opieki nad uczniami:
  1. otoczenie szczególną opieką pedagogiczną przez pedagoga szkoły i wychowawców uczniów rozpoczynających naukę w szkole,
  2. opieka pedagoga, higienistki szkolnej i nauczycieli nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi przez organizowanie indywidualnego toku nauczania, przystosowanie programów nauczania, współpracę z lekarzem  i odpowiednimi poradniami, zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,
  3. otaczanie uczniów wymagających z powodu warunków rodzinnych lub losowych szczególnych form opieki: zwolnienie z obowiązkowych opłat szkolnych, przyznawanie doraźnych zapomóg pieniężnych.

§ 8.

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania.
 3. Dyrekcja może powierzyć wychowawstwo innemu nauczycielowi z powodów organizacyjnych lub gdy nauczyciel nie może pełnić funkcji z innych powodów oraz na wniosek Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i uczniów.

§ 9.

Organizację pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej regulują opracowane  i zatwierdzane przez Radę Pedagogiczną:

1.Plan Pracy Szkoły,

2.Szkolny Program Wychowawczy,

3.Szkolny Program Profilaktyki.

§ 10.

Organami szkoły są:

1.Dyrektor szkoły,

2.Rada Pedagogiczna,

3.Samorząd Uczniowski,

4.Rada Rodziców.

- Rada Pedagogiczna – w której skład wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz pracownicy warsztatów szkolnych i innych zakładów pracy pełniących funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

- Samorząd uczniowski – tworzą wszyscy uczniowie szkoły reprezentowani przez swoich przedstawicieli wybranych do samorządów klasowych.

 1. Kompetencje organów szkoły:
  1. Dyrektora szkoły:

a-1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

a-2. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

a-3. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji,

a-4. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

a-5. organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

a-6. wykonuje inne zadania powierzone przez organ prowadzący szkołę,

a-7. może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych regulaminem szkoły, skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej,

a-8. w szczególności decyduje w sprawach zatrudnienia i zwolnienia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

a-9. po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

a-10. w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę może zmieniać lub wprowadzać nowe profile kształcenia zawodowego,

a-11. jest przewodniczącym rady pedagogicznej,

a-12. przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności szkoły,

a-13. prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrań zgodnie z regulaminem rady,

a-14. wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, o wstrzymaniu uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę,

a-15. powołuje na stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze i odwołuje z nich po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej,

a-16. określa przydział zadań wicedyrektorów oraz innych osób na stanowiskach kierowniczych,

a-17. rozstrzyga spory zaistniałe między poszczególnymi organami szkoły,

a-18. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia

 

  1. Rady Pedagogicznej:

b-1. zatwierdza plany pracy szkoły,

b-2. zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

b-3. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

b-4. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

b-5. podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów,

b-6. może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole,

b-7. na wniosek dyrektora szkoły opiniuje jego decyzje i zarządzenia, w szczególności dotyczące: organizacji szkoły, projektu planu finansowego szkoły, propozycji w sprawach przydziału nauczycielom stałych i dodatkowych prac,

b-8. wnioskuje o przyznanie nauczycielom odznaczeń , nagród i innych wyróżnień,

b-9. Ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, sprawowanego przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

  1. Samorządu Uczniowskiego:

c-1. współdziała z dyrekcją i radą pedagogiczną przy rozpatrywaniu spraw dotyczących uczniów,

c-2. występuje w obronie praw uczniowskich,

c-3. przedstawicielom samorządu występującym w obronie praw uczniowskich przysługuje prawo opieki i pomocy ze strony dyrektora szkoły,

c-4. ma prawo przedstawić radzie pedagogicznej i dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły.

 1. Zasady współdziałania organów szkoły przez:

a. zapewnienie każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,

  1. umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,
  2. zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy nimi o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poprzez wewnętrzną pocztę szkoły w sekretariacie szkoły.
 1. Tryb wyboru organów szkoły:
  1. funkcję dyrektora szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący szkołę,
  2. kandydata wyłania się w drodze konkursu, warunki przeprowadzania konkursu oraz regulamin komisji konkursowej określa organ prowadzący szkołę
  3. funkcję dyrektora szkoły powierza się na czas określony po upływie którego organ prowadzący szkołę może przedłużyć powierzenie tej funkcji na następne lata po pozytywnym zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.

§ 11.

Tworzenie stanowisk wicedyrektorów i stanowisk kierowniczych w szkole:

 1. organ prowadzący szkołę określa ilość stanowisk wicedyrektorów w zależności od ilości oddziałów w szkole, od współczynnika zmianowości oraz warunków organizacyjnych i potrzeb szkoły
 2. utworzone jest stanowisko kierownika warsztatu szkolnego.

Wicedyrektorzy szkoły:

 1. Opiekują się przydzielonymi szkołami i odpowiadają za ich prawidłowe funkcjonowanie.
 2. Przygotowują projekty następujących dokumentów programowo – organizacyjnych szkoły:Organizują i koordynują bieżący tok nauczania i działalność wychowawców klas.
  1. rocznego planu pracy szkoły w części dotyczącej działalności wychowawczo – opiekuńczej szkoły
  2. Szkolnego Programu Wychowawczego
  3. Programu Profilaktyki
  4. tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych
  5. informacji o stanie pracy szkoły w zakresie im przydzielonym
 3. Organizują i koordynują bieżący tok nauczania i działalność wychowawców klas.
 4. Utrzymują kontakty z ramienia dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów, a także przyjmują tych rodziców i odpowiadają na ich postulaty i skargi oraz załatwiają je.
 5. Współpracują ze szkolną służbą zdrowia.
 6. Prowadzą czynności związane z nadzorem pedagogicznym podczas lekcji przedmiotowych i zajęć wychowawczych opiekunów klas oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli.
 7. Pełnią bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą wg ustalonego harmonogramu.
 8. Są przełożonymi służbowymi wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego bieżącego nadzoru nad szkołą.
 9. Mają prawo, pełniąc nadzór pedagogiczny, do formułowania projektu oceny pracy podległych bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy wychowawczo – opiekuńczej wszystkich nauczycieli i wychowawców.
 10. Mają prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych dla nauczycieli, których są bezpośrednimi przełożonymi.
 11. Decydują w bieżących sprawach procesu pedagogicznego oraz wychowawczo – opiekuńczego w całej szkole.
 12. Mają prawo używania pieczątki osobowej z tytułem: wicedyrektor szkoły oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem ich zadań i kompetencji.
 13. Odpowiadają służbowo przed dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i organem prowadzącym szkołę za:
  1. poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
  2. poziom nadzoru pedagogicznego i stan doskonalenia zawodowego nauczycieli, dla których są bezpośrednio przełożonymi,
  3. bezpieczeństwo osób i szkoły podczas pełnienia przez siebie funkcji zastępcy dyrektora oraz podczas bieżącego nadzoru nad szkołą.

Kierownik warsztatu szkolnego:

 1. Organizuje i kieruje praktyczną nauką zawodu uczniów oraz praktykami miesięcznymi w warsztacie szkolnym i innych zakładach pracy, z którymi zostały zawarte umowy.
 2. Opracowuje plan organizacyjny warsztatu szkolnego i przedkłada dyrektorowi do akceptacji.
 3. Opracowuje rozkład zajęć praktycznych, plan przejścia uczniów przez poszczególne działy warsztatowe.
 4. Kieruje opracowaniem planu szkoleniowo – produkcyjnego warsztatu szkolnego w oparciu o programy zajęć praktycznych oraz współdziała w opracowaniu planu zajęć szkoły.
 5. Hospituje nauczycieli zajęć praktycznych oraz udziela instruktażu i niezbędnej pomocy.
 6. Dopilnowuje przygotowania i przebiegu procesu technologicznego oraz właściwego prowadzenia gospodarki magazynowej. Czuwa nad zaopatrzeniem materiałowym i zbytem materiałów gotowych.
 7. Nadzoruje stan techniczny maszyn i urządzeń oraz ich remontów
 8. Przestrzega w warsztacie szkolnym przepisów bhp oraz przeciwpożarowych.
 9. Bierze udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, gdzie składa sprawozdanie i inne informacje w zakresie działalności warsztatu szkolnego.
 10. Ponosi pełną odpowiedzialność za realizację i przestrzeganie przepisów i ustaleń dotyczących funkcjonowania warsztatu szkolnego.
 11. Wnioskuje o przyznanie premii, kar porządkowych i nagród dla pracowników i nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
 12. Wnioskuje kary porządkowe aż do usunięcia ze szkoły uczniów w przypadku łamania dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i p.poż.
 13. Reprezentuje interesy szkoły i uczniów w zakładach pracy w sprawach uzgodnionych z dyrektorem szkoły.

Obsługa administracyjno – gospodarcza:

 1. Zapewnia wykonanie następujących zadań:

                 a.   sprawną obsługę kancelaryjno – biurową szkoły,

  1. prowadzenie dokumentacji formalnej pracowników i uczniów,
  2. sporządzanie sprawozdań GUS,
  3. wypłacanie wynagrodzeń i stypendiów,
  4. zapewnienie druków i materiałów kancelaryjnych oraz środków niezbędnych do prawidłowego prowadzenia placówki,
  5. zabezpieczenie druków ścisłego zarachowania oraz pogotowia kasowego,
  6. realizację zakupów wyposażenia materialnego szkoły zgodnie z decyzjami rady pedagogicznej i dyrektora szkoły,
  7. zinwentaryzowanie i oznakowanie sprzętu szkolnego, prowadzenie ksiąg inwentarzowych, organizację inwentaryzacji rocznej,
  8. projektowanie budżetu szkoły na wydatki administracyjno – gospodarcze, abonowanie czasopism, druków resortowych itp.,
  9. zapewnienie sprawności techniczno – eksploatacyjnych budynku i urządzeń terenowych oraz zabezpieczenie majątku szkolnego,
  10. dbanie o sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia odgromowe, klucze od wejść ewakuacyjnych

l. utrzymanie pełnej czystości gmachu oraz przynależnego terenu,

ł. zapewnienie opieki nad zielenią szkolną w czasie ferii.

 1. Wyznaczony przez dyrektora szkoły kierownik gospodarczy:
  1. jest członkiem kierownictwa szkoły, reprezentuje pracowników niepedagogicznych,
  1. jest bezpośrednim przełożonym służbowym pracowników obsługowych,
  2. ocenia pracę swych podwładnych, wnioskuje o awanse, przydziela premie, występuje o zmianę stosunku pracy itp.,
  3. opiniuje wnioski i podania swych podwładnych do dyrekcji szkoły,
  4. decyduje o harmonogramie tygodniowym i dziennym pracy pracowników obsługi, a także o harmonogramie ich urlopów,
  5. odpowiada przed dyrektorem szkoły za dyscyplinę, poziom i atmosferę pracy swych podwładnych, bieżące zabezpieczenia gmachu i wyposażenie szkoły, sprawność urządzeń przeciwpożarowych i odgromowych, zabezpieczenie pieczęci i druków ścisłego zarachowania oraz gotówki, oszczędności materiałów i energii, grzeczną i uprzejmą obsługę interesantów.

§ 12.

Formy współdziałania rodziców i nauczycieli poprzez:

 1. stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze i organizowane nie rzadziej niż raz na kwartał,
 2. organizowane przez wychowawców dodatkowe spotkania z rodzicami w zależności od potrzeb,
 3. indywidualne kontakty rodziców z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów w celu uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania i postępów w nauce,
 4. pisemne lub ustne informacje wychowawcy o uczniach sprawiających szczególne trudności wychowawcze.
 5.  

§ 13.

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego wydane przez MEN.

§ 14.

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 15 maja każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.
 2. Arkusz organizacji szkoły zawiera:
  1. liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
  2. ogólną liczbę przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nieobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

§ 15.

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy                        w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnie z odpowiednim ramowym planem i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczanych do użytku szkolnego.

W miarę potrzeb istnieje możliwość tworzenia w szkole oddziałów dla mniejszości narodowych określonymi odrębnymi przepisami.

§ 16.

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych                              i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 § 17.

 1. Podstawową formą działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie w tym praktyczną naukę zawodu. Zajęcia odbywają się w systemie klasowo – lekcyjnym.
 2. Szkoła prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie zawodów w których kształci.
 3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a godzina zajęć praktycznych 55 minut.

§ 18.

Istnieje możliwość corocznego dokonywania podziału oddziału na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasad wynikających z przepisów                    w sprawie ramowych planów nauczania.

§ 19.

Niektóre zajęcia, na przykład praktyczna nauka zawodu, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym, np. podczas wycieczek i wyjazdów.

 1. Czas trwania w/w zajęć jest taki sam jak zajęć dydaktyczno – wychowawczych i zajęć praktycznych.
 2. Zajęcia te organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.
 3. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 uczniów. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.

§ 20.

 1. W celu realizowania zajęć praktycznych w szkole funkcjonuje warsztat szkolny.
 2. Zasady działania warsztatu szkolnego określa regulamin warsztatu szkolnego jako załącznik nr 2 do statutu szkoły.

§ 21.

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia między dyrektorem szkoły, a szkołą (zakładem) kształcenia nauczycieli.

§ 22.

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania – załącznik nr 5 do statutu szkoły.

 1. Ocenianie, klasyfikowanie, promowanie uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzanie egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych zgodne jest z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości                      i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz formułowanie oceny.
 3. Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) wprowadza się w roku szkolnym 2002/2003.
 4. Przepisy rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015r. są nadrzędne względem WSO.
 5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu przeprowadzanego            w związku ze zgłoszonymi zastrzeżeniami oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom przez nauczycieli – na terenie szkoły.

§ 23.

Organizację i sposób prowadzenia wycieczek reguluje Szkolny Regulamin Wycieczek – załącznik nr 6 do statutu szkoły.

§ 24.

Szkoła zapewnia spożycie posiłków i ciepłych napojów w bufecie prowadzonym na zasadach ajencyjnych.

§ 25.

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,
   wspomagającą realizację zadań dydaktyczno–wychowawczych.

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice na
     zasadach ustalonych w regulaminie biblioteki.


3. Biblioteka stanowi szkolne centrum informacji o książkach, czasopismach i zbiorach
     audiowizualnych znajdujących się w szkole.

4. Biblioteka szkolna składa się z trzech pomieszczeń: pomieszczenia do gromadzenia,
     przechowywania i opracowywania zbiorów, czytelni oraz wypożyczalni.

5. W zbiorach biblioteki szkolnej znajdują się lektury, podręczniki zawodowe wykorzystywane do
   realizacji szkolnego zestawu programów nauczania oraz czasopisma metodyczne i zawodowe  
   związane z nauczanymi przedmiotami i prowadzonymi zajęciami.

6. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi
     bibliotekami, zasady i sposoby tej współpracy są zawarte w corocznie opracowywanym planie
     pracy Biblioteki szkolnej.

7. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania
   zajęć dydaktycznych w bibliotece określa zatwierdzony przez dyrektora szkoły regulamin.

8. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zniszczoną lub zagubioną
     książkę (inny element zbioru).

9. W bibliotece szkolnej przeprowadzane jest skontrum materiałów bibliotecznych co 4 lata, a
     także każdorazowo przy zmianie pracownika biblioteki. Kontrolę przeprowadza specjalnie
     powołana przez dyrektora szkoły komisja, której skład i liczba członków jest każdorazowo  
     ustalana. Komisja skontrum porównuje zapisy inwentarzowe ze stanem faktycznym  
     materiałów oraz ustala ewentualne braki. Z przeprowadzonego skontrum komisja sporządza  
     protokół, przedstawiając w nim stan wartościowy i ilościowy, jaki występuje w dniu  
     zakończenia kontroli woluminów.

10. Biblioteka szkolna podejmuje współpracę z innymi bibliotekami w zakresie prowadzenia
     zajęć z edukacji samokształceniowej.

 § 26.

 1. Szkoła nie posiada własnego internatu.
 2. Szkoła współpracuje z internatami, w których zamieszkują uczniowie poprzez:
  1. zapoznanie się z warunkami bytowania w internacie i zgłaszanie uwag kierownictwu internatu,
  2. kontakty wychowawców szkolnych z wychowawcami internatu,
  3. kontakty pedagoga szkolnego z wychowawcami internatu,
  4. udział wychowawców internatu w radach pedagogicznych
 1. Opieka nad młodzieżą mieszkającą na stancjach dotyczy:

a.   zapoznania się z warunkami zamieszkania na stancji,

  1. interwencji w sprawach stancji u rodziców ucznia,
  2. zgłaszania uwag właścicielom stancji,

Opiekę sprawuje wychowawca klasy i pedagog szkolny.

§ 27.

W celu zapewnienia warunków do możliwie pełnej realizacji celów i zadań dydaktyczno-
wychowawczych i opiekuńczych w ZSZ nr 1 funkcjonują:

1) biblioteka i czytelnia;

2) pracownie przedmiotowe;

3) hala sportowa z siłownią;

4) sala przeznaczona do organizowania uroczystości szkolnych (dawna świetlica);

5) warsztat szkolny;

6) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;

7) bufet szkolny.

Szczegółowe zasady i warunki funkcjonowania określonych w ust. 1 elementów struktury
organizacyjnej szkoły określają odrębne wewnętrzne regulaminy szkolne.

 

§ 28.

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

 1. Nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno – technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi zatrudnia dyrektor szkoły.
 2. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
  1. teoretycznych przedmiotów zawodowych
  2. języków obcych
  3. przedmiotów ścisłych: matematyka, fizyka, chemia
  4. wychowania fizycznego
  5. przedmiotów ogólnych: historia, wos, biologia, geografia, informatyka, wok, przedsiębiorczość, edukacja dla bezpieczeństwa
  6. polonistyczna
  7. przedmiotów nieobowiązkowych: religia, etyka.

 § 29.

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość, wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów, art. 63.1 z Ust. z 11.IV.2007r. o zmianie Ustawy o systemie oświaty. oraz zmianie niektórych innych ustaw. Dz. U nr 80 z 2015r. poz. 843z późniejszymi zmianami).
 2. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta                   z ochrony przewidzianej dla funkcji publicznych na zasadach określonych w ustawie          z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U z 1997r. Nr 88 poz. 553                                z późniejszymi zmianami).
 3. Zadania nauczycieli:
  1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

b.   kontrola nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego,

c.   dbałość o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny,

  1. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,
  2. nauczyciel winien bezstronnie i obiektywnie oceniać uczniów i sprawiedliwie traktować wszystkich uczniów,
  3. pomoc w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
  4. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.

 

§ 30.

 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grup przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe.
 2. W szkole istnieją następujące komisje przedmiotowe:
 1. W miarę potrzeb można powołać inne zespoły przedmiotowe.
 2. Na czele zespołu przedmiotowego stoi przewodniczący zespołu powołany przez dyrektora szkoły na 1 rok lub dłuższy okres.
 3. Przewodniczący może być odwołany w ciągu roku szkolnego w przypadkach uzasadniających odwołanie lub na jego prośbę.
 4. Podstawowym zadaniem zespołu jest współuczestnictwo w organizowaniu procesu dydaktyczno – wychowawczego we wszystkich typach szkół istniejących w Zespole Szkół Zawodowych nr 1, opieka nad nauczycielami początkującymi w zawodzie, doskonalenie się w zawodzie.
 5. Zespół przedmiotowy opracowuje plan pracy na dany rok szkolny.
 6. Zespół przedmiotowy opracowuje rozkłady programów nauczania na dany rok szkolny, które muszą być zgodne z ogólnym i obowiązującym planem nauczania. Rozkłady programów nauczania opracowują poszczególni nauczyciele przedmiotów i uzgadniają na zebraniu komisji przedmiotowej, przedkładając do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.
 7. Rozkłady programów nauczania przedmiotów zawodowych winny uwzględniać nowe technologie światowe i technologie stosowane w naszym regionie.
 8. Zespół przedmiotowy ma prawo, na wniosek nauczyciela przedmiotu, usunąć z programu treści już nieaktualne lub zmienić je w trakcie roku szkolnego.
 9. Wszystkie decyzje są uchwalone na zebraniach zespołu i zatwierdzane większością głosów.
 10. Dla prawidłowego przebiegu procesu dydaktyczno – wychowawczego zespół przedmiotowy ustala kryteria oceniania uczniów i sposoby badania wyników nauczania zgodne z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę.
 11. Nauczyciel danego przedmiotu powinien zawiadomić uczniów o obowiązujących kryteriach oceniania w danym roku szkolnym,
 12. Nauczyciele przedmiotów są zobowiązani do korzystania z laboratoriów, warsztatu szkolnego i wszystkich pomocy znajdujących się w szkole.
 13. Nauczyciele przedmiotów powinni powiększać swoją bazę dydaktyczną, korzystając z pomocy zakładów pracy, poprzez prace dyplomowe lub wykorzystując inne możliwości.

§ 31.

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,                            a w szczególności:
  1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
  2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
  3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
 2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w punkcie 1:
  1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
  2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

b-1. różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b-2. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

  1. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest opieka indywidualna (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
  2. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

d-1. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,

d-2. współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach

     wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

d-3. włączenie ich w sprawy życia klasy i szkoły

  1. współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,
  2. kontakt wychowawcy i innych nauczycieli z rodzicami uczniów winien odbywać się minimum dwa razy w ciągu semestru,
  3. wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

 § 32.

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz Szkolnego Regulaminu Rekrutacji.

 § 33.

 

1. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo:

a) określać w porozumieniu z wychowawcami klas organizację i warunki konkursów
           czytelniczych w klasach;

b) wnioskować do dyrektora szkoły o ukaranie tych uczniów i pracowników,
           korzystających ze zbioru biblioteki, którzy rażąco nie przestrzegają jej regulaminu
           i tym samym narażają majątek   szkolny na straty;

2. Zadania pedagogiczne nauczyciela bibliotekarza obejmują:

a) prowadzenie działalności informacyjnej;

b) udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki;

c) tworzenie warunków do poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł  
           oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

d) rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów;

e) kształcenie u uczniów nawyku czytania, prowadzenie różnych form upowszechniania
           czytelnictwa;

f) organizowanie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;

g) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego;

h) informowanie dyrektora szkoły i rady pedagogicznej o aktualnym stanie czytelnictwa
           w poszczególnych klasach.

3. Zadania organizacyjno–techniczne nauczyciela bibliotekarza szkolnego obejmują:

a) gromadzenie, ewidencję i opracowanie zbiorów – zgodnie z obowiązującymi    
           przepisami lub standardami;


       b) prowadzenie warsztatu informacyjnego (np. księgozbioru podręcznego, katalogów,  
           kartotek, zestawień bibliograficznych);


       c) zabezpieczenie zbiorów przed zniszczeniem;


       d) prowadzenie określonej odrębnymi przepisami dokumentacji pracy biblioteki;

e) sporządzanie projektów rocznych i długoterminowych planów pracy biblioteki;

f) informowanie dyrektora szkoły o wszelkich problemach organizacyjno–technicznych  
           związanych z gromadzeniem, opracowywaniem, konserwowaniem oraz  
           wypożyczaniem zbiorów bibliotecznych.

4. Nauczyciel bibliotekarz powinien gromadzić zbiory biblioteki, kierując się
         zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów
         i oferty rynkowej.

§ 34.

 1. Do szkoły ponadgimnazjalnej uczęszczają w zasadzie uczniowie od 16. roku życia, po ukończeniu gimnazjum.
 2. Do technikum z czteroletnim cyklem nauczania uczęszczają uczniowie w zasadzie nie dłużej niż do ukończenia 20 roku życia.

§ 35.

Prawa i obowiązki ucznia.

 1. Uczeń ma prawo do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności, a także jego mienia (mienia pozostającego w szatni),
  3. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym bez względu na jego przekonania, światopogląd i wygląd zewnętrzny,
  5. swobody wyrażania myśli, przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
  6. do rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez pracę w kołach zainteresowań i innych formach zajęć pozalekcyjnych,
  7. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
  8. korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,
  9. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
  10. znajomości programu nauczania na dany rok szkolny dla swojej klasy,
  11. wykorzystania na wypoczynek przerw międzylekcyjnych świątecznych i ferii,
  12. organizowania wycieczek naukowo – turystycznych z możliwością zwolnienia z dwóch dni nauki w szkole,
  13. obsługi radiowęzła przez samorząd ZSZ nr 1,
  14. wyboru biernego lub czynnego do organów samorządu uczniowskiego,
  15. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.
 1. Uczeń ma obowiązek:
  1. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
  2. rzetelnie i systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych,
  3. usprawiedliwiać każdorazowo nieobecność u wychowawcy klasy,
  4. postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbać o tradycje szkoły, współtworzyć jej autorytet,
  5. przestrzegać zasad kultury w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
  6. przestrzegać porządku szkolnego, dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach                    i otoczeniu szkoły,
  7. dbać o bezpieczeństwo, zdrowie i higienę własną oraz swoich kolegów:

g-1. uczeń nie pali tytoniu,

g-2. nie pije alkoholu

g-3. nie używa narkotyków i innych środków odurzających,

g-4. jest schludny i czysty,

g-5. chodzi w szkole w miękkim obuwiu,

g-6. pozostawia w szatni wierzchnie okrycie.

 1. Ucznia obowiązuje bezwzględny zakaz używania na lekcjach telefonów komórkowych. Telefony muszą być wyłączone. W przypadku niestosowania się do regulaminu, nauczyciel ma prawo zabrać wyłączony telefon i zdeponować u dyrekcji szkoły. Odbiór aparatu tylko przez rodziców ucznia.
 2. Powyższy zapis pkt. 3 odnosi się również do odtwarzaczy MP 3, dyktafonów, kamer                         i aparatów fotograficznych i innych urządzeń służących do rejestracji obrazu                              i dźwięku.
 3. Uczeń nie ma prawa opuszczać terenu szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych, praktycznej nauki zawodu oraz przerw międzylekcyjnych.

§ 36.

Nagrody i kary.

Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary.

Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

 1. Nagrody za:
  1. osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce i wzorową, przykładną postawę,
  2. wzorowe pełnienie funkcji w organizacjach młodzieżowych,
  3. aktywny i twórczy udział w życiu szkoły,
  4. udział w olimpiadach przedmiotowych i igrzyskach sportowych (fakt udziału odnotowuje się na świadectwie szkolnym).
 1. Rodzaje nagród:
  1. książkowe,
  2. rzeczowe,
  3. dyplomy uznania,
  4. listy gratulacyjne do rodziców (prawnych opiekunów)
 1. Kary:

3.1. Za nieprzestrzeganie statutu szkoły, za lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych, a także za naruszenie porządku szkolnego uczeń może być ukarany:

a. upomnieniem wychowawcy klasy,

b. upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,

c. upomnieniem lub naganą udzieloną publicznie wobec uczniów na forum klasy lub szkoły

d. zawieszeniem udziału w zajęciach szkolnych do czasu wyjaśnienia okoliczności               i rozmowy dyrekcji szkoły z rodzicami (opiekunami prawnymi),

e. decyzją o warunkowym pozostawieniu ucznia w szkole,

3.2 Skreślenie z listy uczniów ze skutkiem natychmiastowym na wniosek dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej lub pedagoga szkolnego następuje gdy:

a. udowodniono zabór mienia (kradzież),

b. udowodniono stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych uczniów,

c. stwierdzono działania naruszające nietykalność i godność osobistą nauczyciela lub innego

pracownika szkoły,

d. nie zostały spełnione ustalenia zawarte w karcie warunkowego pozostawienia                  w szkole,

e. stwierdzono celowe niszczenie mienia szkoły,

f. stwierdzono spożywanie alkoholu i przebywanie na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym  (dotyczy także wycieczek szkolnych),

g. stwierdzono używanie lub rozprowadzanie na terenie szkoły narkotyków lub środków odurzających ( dotyczy także wycieczek szkolnych),

h. rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o skreśleniu z listy ucznia, który opuścił      w ciągu miesiąca i nie usprawiedliwił:

- w klasach technikum – 30 godzin zajęć dydaktycznych

- w klasach zasadniczej szkoły zawodowej 30% godzin zajęć praktycznych lub 20 godzin zajęć teoretycznych.

 1. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próbny, nie dłuższy niż ½ roku (nie dotyczy skreślenia z listy), jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego lub szkolnego, Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców.
 2. Odwołanie od kary głównej uczeń może złożyć zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.
 3. Kara obowiązuje ucznia (z wyjątkiem skreślenia z listy) przez okres jednego semestru, roku.
 4. Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37.

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących        w jego skład, zawierającą nazwę zespołu.
 3. Tablice i stemple szkół wchodzących w skład zespołu posiadają u góry nazwę zespołu, a u dołu nazwę szkoły.
 4. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład zespołu podaje się nazwę szkoły; nazwa zespołu szkół umieszczona jest na pieczęci urzędowej.

§ 38.

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

§ 39.

Statut lub niektóre punkty statutu mogą być zmienione w zależności od zarządzeń i od potrzeb władz szkolnych na wniosek organów szkoły.

ZAŁĄCZNIKI DO STATUTU

 1. Załącznik nr 1 – Regulamin Rady Pedagogicznej
 2. Załącznik nr 2 – Regulamin Warsztatu Szkolnego
 3. Załącznik nr 3 – Regulamin Rady Rodziców
 4. Załącznik nr 4 – Regulamin działalności Samorządów Szkolnych ZSZ nr 1
 5. Załącznik nr 5 – Wewnątrzszkolny System Oceniania w ZSZ nr 1
 6. Załącznik nr 6 – Szkolny Regulamin Wycieczek

 

ZAŁĄCZNIKI DO STATUTU

 1. Załącznik nr 1 – Regulamin Rady Pedagogicznej
 2. Załącznik nr 2 – Regulamin Warsztatu Szkolnego
 3. Załącznik nr 3 – Regulamin Rady Rodziców
 4. Załącznik nr 4 – Regulamin działalności Samorządów Szkolnych ZSZ nr 1
 5. Załącznik nr 5 – Wewnątrzszkolny System Oceniania w ZSZ nr 1
 6. Załącznik nr 6 – Szkolny Regulamin Wycieczek

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań  
   dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz pracownicy          
   innych zakładów pracy pełniących funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu lub prowadzący    
   pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania,
   dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie. W zebraniach rady
   pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej
   przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebranie rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za
   zawiadomienie wszystkich jej członków na 7 dni przed wyznaczonym terminem o porządku
   zebrania zgodnie z regulaminem rady.
5. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
   w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów,
   po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być
   organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3
   członków rady pedagogicznej
6. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,
   ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji
   o działalności szkoły.
7. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
     - zatwierdzenie planów pracy szkoły,
     - zatwierdzenie wyników klasyfikacji uczniów,
     - podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po  
       zaopiniowaniu ich projektów,
     - ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
     - podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
     - rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie
       z funkcji dyrektora lub do dyrektora – o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej
       w szkole.
8. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej  
   2/3 jej członków.
9. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał o których mowa w pkt. 7 niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały, dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja organu prowadzącego szkołę jest ostateczna.
10. Kompetencje opiniodawcze rady pedagogicznej:
     - Opinia rady pedagogicznej służy dyrektorowi szkoły przy podejmowaniu ważnej decyzji, nie jest  
       wiążąca dla dyrektora szkoły w sprawach ujętych w art. 41 p. 2 „Ustawy o systemie oświaty”.
     - Każdy członek rady pedagogicznej ma prawo wyrażenia swojego zdania i wniosków
       dotyczących:
a) organizacji szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) projektu planu finansowego szkoły,
c) propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
   wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
   i opiekuńczych,
d) wniosku dyrektora dotyczącego odwołania nauczycieli pełniących funkcję kierownicze w szkole.

       - Każdy członek rady pedagogicznej ma prawo zgłosić kandydaturę innych nauczycieli do nagród
       i odznaczeń.
     - Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statusu szkoły, albo jego zmian i przedstawia do
       uchwalenia: w tym celu rada pedagogiczna może wybrać spośród swego składy zespół roboczy.

11. Sprawy ogólne.

       - w ramach rady pedagogicznej ZSZ nr 1 funkcjonują i odbywają posiedzenia zespoły
       klasyfikacyjne:
         a. Zasadniczej Szkoły Zawodowej
         b. Technikum

Do ich kompetencji należy przeprowadzenie klasyfikacji poszczególnych oddziałów, oraz przygotowanie wniosków wynikających z klasyfikacji do zatwierdzenia przez radę pedagogiczną. Zespół klasyfikacyjny może podjąć uchwałę 2/3 ilości głosów w sprawie dopuszczenia lub nie
do egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających oraz wyznaczyć komisję do przeprowadzenia tych egzaminów.
       - w warsztacie szkolnym odbywają się narady produkcyjno - koordynacyjne, w których wszelkie  
         wnioski dotyczące produkcji oraz spraw dydaktyczno – wychowawczych przedstawione są do
         akceptacji na posiedzeniach rady pedagogicznej,
       - zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Przewodniczący wyznacza przed rozpoczęciem
         zebrania nauczyciela protokolanta, który odpowiada za należyte sporządzenie protokołu
         i przedstawienie go dyrektorowi w ciągu 10 dni od dnia zebrania,
       - na kolejnym posiedzeniu rady pedagogicznej odczytywany będzie protokół z poprzedniego    
         posiedzenia, każdy z członków rady pedagogicznej ma prawo wnieść w tym posiedzeniu uwagi
         i zastrzeżenia do treści protokołu odczytywanego,
       - nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady
         pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także
         nauczycieli i innych pracowników szkoły,
       - z posiedzenia rady pedagogicznej sporządza się listę obecności, którą podpisuje osobiście każdy
         z jego uczestników,
       - uczestnictwo w posiedzeniu rady pedagogicznej jest obowiązkowe, a każda nieobecność
         powinna być wyjaśniona z przewodniczącym,
       - do przeprowadzenia tajnych i jawnych głosowań oraz podejmowania uchwał rada pedagogiczna  
         powołuje ze swych członków stałą komisję skrutacyjną w liczbie 7 osób na dany rok szkolny
         z możliwością przedłużenia na lata następne.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

REGULAMIN WARSZTATU SZKOLNEGO

 1. Czas trwania cyklu kształcenia i miejsca praktycznej nauki zawodu odbywa się zgodnie
  z ramowym planem nauczania.
 2. Czas rozpoczęcia i trwania zajęć praktycznej nauki zawodu:
  1. Warsztat szkolny pracuje w systemie II – zmianowym.
  2. Zajęcia praktyczne rozpoczynają się na I-ej zmianie o godz. 7:00 i trwają przez 5 godz.
   55 minutowych z przerwą20 min. Od godz. 9:40 do 10:00. Na zmianie II- ej zajęcia rozpoczynają się o godz. 12:30 i trwają do godz. 17:30 z 20 minutową przerwą od
   godz. 14:40 do 15:00.
 1. Przygotowanie do rozpoczęcia zajęć praktycznych:

- nauczyciel p.n.z. zobowiązany jest do zabezpieczenia stanowisk pracy poprzez wcześniejsze  
   pobranie materiału z magazynu – z wyjątkiem materiałów przestrzennych i masowych oraz  
   przygotowanie narzędzi,

- zajęcia w pracowni odbywają się wyłącznie pod nadzorem nauczyciela,

- nauczyciel p.n.z. prowadzi pracę produkcyjno – dydaktyczno – wychowawczą, jest
     odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece
     uczniów,

- przed przystąpieniem do pracy na obrabiarkach i na urządzeniach mechanicznych uczeń
     powinien być poinstruowany o zasadach obsługi urządzenia. Przeszkolenie ucznia
     odnotowane jest w zeszycie szkoleń, potwierdzone podpisem.

Nauczyciel p.n.z. zobowiązany jest czuwać nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego zgodnie z programem nauczania.

Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów zgodnie z ustalonym tygodniowym planem dyżurów:

- nauczyciel dyżurny wyznacza ucznia dyżurnego oraz zapoznaje go z obowiązkami, które powinien wypełniać,

- nauczyciel dyżurny ma obowiązek dopilnować czy uczeń dyżurny wypełnia obowiązki, które do niego należą,

- nauczyciel dyżurny ma obowiązek zwracać uwagę czy na terenie warsztatu – dotyczy to budynków oraz terenów wokół budynku – jest należyty porządek. W przypadku nieporządku należy spowodować, aby został usunięty luz zameldować o tym kierownictwo warsztatu.

- nauczyciel dyżurny ma obowiązek być obecny w czasie przerwy w zajęciach i zwracać uwagę na właściwe zachowanie się uczniów oraz porządek na korytarzach, jadalni oraz placu rekreacyjnym w okresie letnim,

- nauczyciel dyżurny ma obowiązek zwracać uwagę, aby uczniowie w czasie przerwy nie przebywali w pracowniach, a posiłki spożywali tylko w jadalni,

- nauczyciel dyżurny po zakończeniu dyżuru sprawdza stan pomieszczeń sanitarnych, szatni, pokoju nauczycielskiego, korytarza, maszynowni. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości usuwa je bądź melduje o tym kierownikowi warsztatu.

- nauczyciel dyżurny po zakończeniu zajęć sprawdza stan pomieszczeń warsztatowych (sanitarnych, szatni, pokój nauczycielski, korytarze, maszynownia, betoniarnia) zamknięcia

Zamyka drzwi wejściowe do warsztatu a klucz przekazuje woźnemu szkoły.

- nauczyciel dyżurny w razie nieobecności kierownika lub jego zastępcy jest bezpośrednio odpowiedzialny za warsztat szkolny.

Uczniowie pełnią dyżury na korytarzu warsztatu wg kolejności w grupie, wyznaczeni przez nauczyciela. Do obowiązków ucznia dyżurnego należy:

- uczeń pełni dyżur na korytarzu, czuwa nad porządkiem w umywalniach, szatni, korytarzu,

- uczeń dyżurny czuwa nad przestrzeganiem zasady nie wpuszczania na teren warsztatu uczniów nie mających zajęć warsztatowych,

- uczeń dyżurny obowiązany jest do informowania i kierowania zgłaszających się interesantów do odpowiednich służb warsztatowych,

- uczeń dyżurny w czasie podanym przez nauczyciela dyżurnego podaje sygnały dzwonkiem na przerwy,

- uczeń dyżurny powinien czuwać nad porządkiem w czasie przerw i meldować nauczycielowi dyżurnemu o niewłaściwym zachowaniu się kolegów,

- uczeń dyżurny podczas nieobecności sprzątaczki powinien, w razie potrzeby, sprzątnąć pomieszczenia nieprodukcyjne warsztatu,

- uczeń dyżurny po zakończeniu dyżuru sprawdza razem z nauczycielem dyżurnym stan pomieszczeń sanitarnych, szatni, korytarza, jadalni.

Warsztat szkolny prowadzi proces dydaktyczno – produkcyjny w pracowniach wg następujących specjalności:

 1. Pracownia stolarska
 2. Pracownia stolarsko – tapicerska
 3. Pracownia malarska
 4. Pracownia robót budowlanych
 5. Pracownia odzieżowa
 6. Maszynownia ogólna
 7. Ostrzalnia narzędzi

     - Zajęcia w pracowniach odbywają się pod kierunkiem nauczyciela w grupach uczniowskich
od 6 do 8 osób.

     - Nauczyciel prowadzący zajęcia w pracowni warsztatowej odpowiada za bezpieczeństwo  
   uczniów oraz właściwe utrzymanie porządku i dyscypliny.

     - Po zakończeniu zajęć uczniowie zobowiązani są do uporządkowania pracowni, sprawdzenia
   stanu narzędzi i umieszczenia ich w szafkach narzędziowych.

     - W celu zapoznania się z wnikliwszą specyfikacją określonego zawodu dokonuje przejść
   w grupach poszczególnych pracowni warsztatu zgodnie z ustalonym harmonogramem  
   przejść.

     - Każda pracownia wyposażona jest w odpowiedni sprzęt i narzędzia zapewniające bezpieczną  
   pracę:

- Realizacja programu nauczania warsztatu szkolnego oparta jest o plan finansowy rachunku dochodów jednostek oświatowych.

 

 ZAŁĄCZNIK NR 5

 

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach

§1.

1. Ocenianie, klasyfikowanie, promowanie uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzanie egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych zgodne jest z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. poz. 357).

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę, oraz formułowaniu oceny.

3. Przepisy rozporządzenia MEN są nadrzędne względem WSO.

4. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Statutu ZSZ Nr 1 w Kielcach.

§2.

Celem wewnątrzszkolnego oceniania jest:

1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, brakach, sukcesach, uzdolnieniach i postępach w tym zakresie.

2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.

4. Dostarczenie rodzicom ( prawnym opiekunom ) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§3.

Ogólne zasady oceniania wewnątrzszkolnego:

1. Szkoła przyjmuje kryteria oceniania dydaktycznego i społeczno-wychowawczego.

2. Stopnie szkolne są wynikiem:

 1. wymagań edukacyjnych sformułowanych na bazie podstawy programowej oraz wybranego przez nauczyciela programu nauczania z uwzględnieniem specyfiki szkoły oraz indywidualnie wybranych przez nauczyciela celów dydaktycznych
 2. wkładu pracy ucznia, systematyczności
 3. zdolności ucznia
 4. motywacji do uczenia się i stosunku do przedmiotu, aktywności na lekcjach
 5. poziomu i warunków nauczania w klasie i szkole
 6. sytuacji środowiskowej ucznia.

3. Stopnie ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu, a ocenę zachowania wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielami uczącymi w danej klasie.

4. Ocenianie odbywa się zgodnie z zasadami poszanowania godności obu stron: ocenianego i oceniającego.

5. Rodzice są świadomi, co uczniowie mogą osiągnąć w szkole i mają prawo otrzymać pisemny zbiór wymagań programowych z poszczególnych przedmiotów.

6. Nauczyciele danych przedmiotów tworzą przedmiotowe systemy oceniania (PSO) zawierające wymagania edukacyjne, sposoby ich sprawdzania oraz szczegółowe zasady dotyczące kryteriów oceniania.

7. Przedmiotowe systemy oceniania (PSO) zatwierdza dyrektor szkoły po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu przedmiotowego. PSO stanowią załącznik do WSO. Wersja zestawu wymagań dla uczniów musi być napisana językiem przystępnym i zrozumiałym. Komplet wymagań edukacyjnych jest do wglądu u dyrektora i w bibliotece szkolnej.

8. Rodzicom i uczniom znane są metody i narzędzia, którymi będzie sprawdzany poziom wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów.

9. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom do wglądu na warunkach określonych przez nauczycieli.

10. Nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę.

11. Ocenianie ma charakter ciągły, a stopnie wystawiane są systematycznie, zgodnie z przyjętym w planie dydaktycznym nauczyciela harmonogramem sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów.

12. Nauczyciel może sprawdzić wyłącznie to, czego nauczał, chyba, że uczeń prosi o sprawdzenie dodatkowych wiadomości.

13. Nauczyciel bez wiedzy uczniów nie może zmieniać zasad oceniania oraz wymagań programowych ustalonych na początku roku szkolnego.

14. Wszyscy uczniowie oceniani są według tych samych kryteriów z wyjątkiem uczniów z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej, w stosunku do których obniża się, w pewnym zakresie, wymagania programowe. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

b)   posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt abc, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;

e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

15. Uczeń powinien mieć szansę poprawienia ocen zgodnie z ustalonymi zasadami w przedmiotowych systemach oceniania.

16. Ocena powinna skłaniać uczniów do autentycznego wysiłku, umacniać motywację i zaangażowanie w zajęcia.

17. Ocena powinna analizować: motywacje, postawy, uzdolnienia, osiągnięcia uczniów w miarę realizacji programu szkolnego, jak również ich zdolności poznawcze, strategię uczenia się, wiedzę.

18. Ocenianie powinno być uczciwe i sprawiedliwe dla wszystkich, bez względu na płeć, rasę, język czy kulturę.

19. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.

20. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

21. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

22. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

23. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

24. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

25. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) zwalnia ucznia z zajęć realizujących naukę jazdy pojazdem silnikowym (w zawodach, dla których podstawa programowa kształcenia przewiduje naukę jazdy) na podstawie posiadanego przez ucznia prawa jazdy odpowiedniej kategorii.

26. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć realizujących naukę jazdy pojazdem silnikowym w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony”, a także numer i kategorię posiadanego przez ucznia prawa jazdy oraz datę wydania uprawnienia.

27. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu przeprowadzanego w związku ze zgłoszonymi zastrzeżeniami oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom przez nauczycieli na terenie szkoły.

§4.

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Każdy semestr kończy się klasyfikacją.

2. Ocena za drugi semestr jest jednocześnie oceną końcoworoczną.

3. Pierwszy semestr kończy się w styczniu, drugi z końcem roku szkolnego.

§5.

1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się według następującej skali:

 • Stopień celujący               -6 (cel)
 • Stopień bardzo dobry        -5 (bdb)
 • Stopień dobry                   -4 (db)
 • Stopień dostateczny         -3 (dst)
 • Stopień dopuszczający      -2 (dop)
 • Stopień niedostateczny     -1 (ndst)

2. Dopuszcza się w trakcie oceniania śródsemestralnego stosowanie dodatkowych ocen cząstkowych.

- stopień bardzo dobry z plusem o zapisie      (5 +)

- stopień bardzo dobry z minusem o zapisie   (5 -)

- stopień dobry z plusem o zapisie                 (4+)

- stopień dobry z minusem o zapisie              (4 -)

- stopień dostateczny z plusem o zapisie        (3+)

- stopień dostateczny z minusem o zapisie     (3-)

- stopień dopuszczający z plusem o zapisie     (2+)

- stopień niedostateczny z plusem o zapisie    (1+)

3. Oprócz ocen cząstkowych wprowadza się dodatkowe zapisy

- nieobecność na sprawdzianie pisemnym (nb)

- zgłoszenie nie przygotowania do lekcji   (np)

- brak pracy domowej                               (pd)

4. Oceny cząstkowe za prace pisemne powinny być zapisane czerwonym kolorem.

5. Oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz końcoworoczne zapisywane są w dokumentacji szkolnej w pełnym brzmieniu.

  

§6.

Szkoła przyjmuje następujące wymagania na poszczególne stopnie:

1.   Stopień celujący   otrzymuje uczeń , który :

 1. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami , proponuje rozwiązania nietypowe. Uogólnia otrzymane rozwiązania i stawia nowe pytania , ma oryginalne oceny i przemyślenia. Przejawia duże zainteresowanie pracą , jest samodzielny i wytrwały.

Treści wymagań (wykraczające) na ocenę celującą są ;

 • szczególnie złożone i unikatowe
 • twórcze naukowo i oryginalne
 • wąsko specjalistyczne

2.   Stopień bardzo dobry   otrzymuje uczeń , który :

 1. udziela samodzielnej odpowiedzi, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
 2. swobodnie operuje faktami i dostrzega związki między nimi, wyciąga wnioski , ocenia całościowo. W swojej pracy jest systematyczny , staranny i dobrze zorganizowany. Jest wytrwały mimo trudności.

           Treści wymagań ( dopełniających ) na ocenę bardzo dobrą są :

 • trudniejsze do opanowania
 • złożone i oryginalne
 • przydatne, ale nie niezbędne na danym i wyższym etapie kształcenia.

3.   Stopień dobry   otrzymuje uczeń , który :

 1. udziela samodzielnej odpowiedzi, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności , potrafi pracować samodzielnie, przejawia systematyczność, staranność i zainteresowanie pracą.

Treści wymagań rozszerzających na ocenę dobrą są :

 •  średnio trudne do opanowania
 • bardziej złożone i mniej typowe
 • przydatne, ale nie niezbędne na danym i wyższym etapie kształcenia
  • bezpośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym i ewentualnej pracy zawodowej

4.   Stopień dostateczny   otrzymuje uczeń, który :

 1. rozwiązuje ( wykonuje ) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności. Odpowiedz odbywa się przy niewielkim ukierunkowaniu ze strony nauczyciela.

Treści wymagań podstawowych na ocenę dostateczną są :

 • przystępne i zarazem najbardziej uniwersalne
 • niezbędne na danym etapie kształcenia i na etapach wyższych
 • bezpośrednio użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.

5.   Stopień dopuszczający     otrzymuje uczeń , który :

 1. ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności zawartych w treściach podstaw programowych. Zna jednak podstawowe fakty i problemy i przy pomocy nauczyciela zasadniczo udziela odpowiedzi na postawione pytania.
 2. rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o małym stopniu trudności.

           Treści wymagań ( koniecznych ) na ocenę dopuszczającą są :

 • stosunkowo łatwe do zapamiętania
 • nie wymagają większych modyfikacji
 • całkowicie niezbędne w dalszej nauce
 • najbardziej niezawodne i najważniejsze naukowo
 • bezpośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym i ewentualnej pracy zawodowej

6.   Stopień niedostateczny   otrzymuje uczeń , który :

 1. nie opanował w stopniu koniecznym wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej.
 2. ma braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy zdanego przedmiotu.
 3. nie jest w stanie rozwiązać zadań ( problemów ) o elementarnym stopniu trudności.
 4. nie interesuje się przedmiotem , nie bierze udziału w pracy klasy lub grupy.

7. Oceny cząstkowe z prac pisemnych z przedmiotów ogólnokształcących ustala się następująco :

0 % - 39 %

Niedostateczny

40 % - 50 %

Dopuszczający

51 % - 70 %

Dostateczny

71 % - 90 %

Dobry

91 % - 97 %

Bardzo dobry

98 % - 100 %

Celujący

8. Oceny cząstkowe z prac pisemnych z przedmiotów zawodowych ustala się następująco :

0 % - 49 %

Niedostateczny

50 % - 60 %

Dopuszczający

61 % - 74 %

Dostateczny

75 % - 90 %

Dobry

91 % - 97 %                           

Bardzo dobry

98% - 100 %

Celujący

§7.

1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów, a wychowawca klasy rodziców (prawnych opiekunów) o obowiązujących wymaganiach edukacyjnych i przyjętym kryterium oceniania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Oceny cząstkowe w trakcie semestru uczeń może otrzymać za:

 • ustne odpowiedzi na lekcji
 • prace domowe
 • pisemne zadania klasowe i sprawdziany, testy (różne formy sprawdzianów wiedzy i umiejętności)
 • indywidualne lub zespołowe opracowania (np. metoda projektów) i prezentacje referatów, wystąpień, debat, pokazów i innych
 • prowadzenie prac badawczych i opracowywanie ich wyników
 • udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych
 • rysunki i projekty
 • prowadzenie zeszytu przedmiotowego.

3. O ocenie śródrocznej i końcoworocznej nie decyduje średnia arytmetyczna ocen cząstkowych, ale waga poszczególnych ocen, efekty i udział ucznia w różnych formach aktywności.

4. Uczeń powinien przestrzegać terminów prac klasowych i innych form sprawdzania wiedzy oraz umiejętności.

5. Harmonogram i zakres prac klasowych przedstawiany jest uczniom na początku każdego semestru.

6. Uczeń ma prawo znać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem termin pisemnego sprawdzianu (nie dotyczy to tzw. 15-min sprawdzianu z ostatnich dwóch lekcji ).

7. Nauczyciel ma obowiązek ocenić i udostępnić pisemne prace kontrolne w ciągu dwóch tygodni od terminu jej odbycia.

8.   W ciągu jednego dnia uczeń może pisać sprawdzian tylko z jednego przedmiotu.

9. Dopuszcza się trzy prace kontrolne (sprawdziany) w tygodniu, zapowiedziane i zapisane w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem.

10. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne nauczyciel przechowuje przez cały rok szkolny. Pozostają one do wglądu uczniów i rodziców w obecności nauczyciela na terenie szkoły.

11. Dodatkowy termin sprawdzianu dla uczniów, którzy byli nieobecni z przyczyn usprawiedliwionych w wyznaczonym terminie, ustala nauczyciel danego przedmiotu po powrocie ucznia do szkoły.

12. Wyniki oceniania powinny być na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego. Uczeń oraz jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do wglądu do dziennika w obecności następujących osób: przedstawicieli dyrekcji szkoły i kierownictwa warsztatów, wychowawcy klasy, nauczyciela prowadzącego zajęcia z danego przedmiotu, pedagoga szkolnego.

13. Uczeń lub cała klasa ma prawo do jednokrotnego nie przygotowania się w semestrze bez podania przyczyny. Zgłoszenie nie przygotowania zapisujemy symbolem (np).

14. Uczeń lub cała klasa traci prawo do zgłaszania nie przygotowania w danym semestrze po ucieczce z lekcji danego przedmiotu.

15. Uczeń nieobecny w szkole z przyczyn usprawiedliwionych w dniu ucieczki klasy nie traci prawa do zgłoszenia nie przygotowania.

16. W dniu przypadającym bezpośrednio po przerwie świątecznej lub feriach nie stawia się ocen niedostatecznych.

17. Uczeń powinien uzyskać dodatkową pomoc od nauczyciela uczącego oraz otrzymać dodatkowe terminy oceny postępów w nauce w przypadku uzasadnionych przyczyn powodujących zaległości w opanowaniu materiału programowego (np. długotrwała choroba, wypadek losowy, udział w olimpiadach, zawodach sportowych i pracach organizowanych przez szkołę).

18. Ustala się, że ilość ocen cząstkowych w semestrze musi być większa od tygodniowej liczby godzin z danego przedmiotu. Liczba ocen z zajęć praktycznych w klasach zasadniczej szkoły zawodowej powinna wynosić co najmniej sześć, a w klasach technikum co najmniej cztery.

19. Wystawiający oceny zobowiązani są do zapewnienia:

a) jawności wystawionych ocen zarówno dla uczniów jak i ich rodziców (prawnych

   opiekunów)

b) nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę

c) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę

     wysiłek wkładany przez ucznia na zajęciach.

§8.

1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia z poszczególnych przedmiotów. Ocenę z zachowania ustala wychowawca zgodnie z obowiązującym regulaminem w porozumieniu z nauczycielami uczącymi. Oceny z zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych ustalają nauczyciele zawodu.

2. Na miesiąc przed rocznym ( semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia, a za jego pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywalnych ocenach śródrocznych i końcoworocznych z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej ocenie zachowania.

3. W przypadku nieobecności ucznia w szkole, nauczyciel, wychowawca zwolnieni są z tego obowiązku.

4. Na miesiąc przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca powiadamia rodziców (prawnych opiekunów), w ustalonej wcześniej formie (np. telefon, zebranie klasowe, list) o przewidywanych dla ucznia śródrocznych (końcoworocznych) ocenach z wszystkich zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie zachowania.

5. Fakt powiadomienia rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i ocenie zachowania wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym lub w zeszycie korespondencji, wychowawca wpisuje do dziennika przyjętą formę przekazania powyższej informacji.

6. Na dwa dni przed semestralnym i końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej lub w terminach podanych zarządzeniem dyrektora szkoły, nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek wpisania do dziennika ustalonych przez siebie ocen. Zapisy w dzienniku są ostateczne. Nie wolno wpisanych ocen cząstkowych, śródrocznych i końcoworocznych poprawiać lub zmieniać korektorem. Pomyłkowo wpisane oceny nauczyciel otacza czerwonym kolorem, przekreśla i podpisuje się.

7. Ocena uzyskana za drugi semestr jest oceną końcoworoczną. Jeżeli zajęcia edukacyjne kończą się w pierwszym semestrze to uzyskana ocena klasyfikacji śródrocznej jest jednocześnie oceną końcoworoczną z tych zajęć.

8. Stopień ustalony przez nauczyciela nie może być uchylony ani zmieniony decyzją administracyjną.

9. Uczeń otrzymuje promocję do następnej klasy, (kończy szkołę) jeżeli:

a) ze wszystkich obowiązujących przedmiotów otrzymał oceny co najmniej dopuszczające oraz co najmniej nieodpowiednią ocenę zachowania,

b) ze wszystkich obowiązujących przedmiotów otrzymał oceny co najmniej dopuszczające oraz po raz pierwszy naganną ocenę z zachowania.

10. Uczeń, który po raz drugi z rzędu otrzyma naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, może być uchwałą rady pedagogicznej niepromowany do klasy programowo wyższej lub nie ukończy szkoły.

11. Uczeń, który po raz trzeci z rzędu otrzyma naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania jest niepromowany do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły.

12. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

13. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

14. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, którzy opanowali pełny zakres podstawy programowej, otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną(semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

15. Uczniom, którzy uczęszczali na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć.

16. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na promocję do kasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

17. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o skreśleniu z listy ucznia, który opuścił w ciągu miesiąca i nie usprawiedliwił:

a) w klasach technikum - 30 godzin zajęć dydaktycznych

b) w klasach zasadniczej szkoły zawodowej – 30% godzin zajęć praktycznych lub 20

     godzin zajęć teoretycznych.

§9.

Egzamin klasyfikacyjny.

 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach z danego przedmiotu przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkole.
  1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej i udokumentowanej nieobecności może zdawać egzaminy klasyfikacyjne w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
  2. Na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców, w przypadku ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej (więcej niż połowa opuszczonych godzin) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzaminy klasyfikacyjne bez względu na ich ilość. Termin przeprowadzenia powyższych egzaminów ustala się: jako nie przekraczający dwóch miesięcy po posiedzeniu rady pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji śródrocznej oraz na ostatni tydzień roku szkolnego, po zatwierdzeniu klasyfikacji końcoworocznej.
  3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się również w przypadkach różnic programowych wynikających ze zmiany szkoły przez ucznia lub profilu kształcenia oraz gdy uczeń realizuje na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki. Termin egzaminu ustala dyrektor szkoły z nauczycielem przedmiotu.
  4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel prowadzący zajęcia w obecności innego nauczyciela tego samego przedmiotu lub przedmiotu pokrewnego.
  5. Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów: wychowanie fizyczne i elementy informatyki powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.
  6. Dla ucznia niesklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności warsztaty szkolne organizują w warsztatach szkolnych lub u pracodawców zajęcia warsztatowe umożliwiające uzupełnienie programu nauczania . Egzamin klasyfikacyjny ma formę zajęć praktycznych.
  7. Z pozostałych przedmiotów egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Pytania (ćwiczenia) ustala nauczyciel – egzaminator w porozumieniu z wyznaczonym przez dyrektora szkoły nauczycielem tego samego lub pokrewnego przedmiotu. Stopień trudności pytań (ćwiczeń) powinien być różny i odpowiadać kryteriom stosowanych w szkole ocen.
  8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół i załącza do arkusza ocen. Od ustalonej oceny przez komisje odwołanie nie przysługuje.
  9. Ustalona niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
  10. W przypadku usprawiedliwionego niestawiennictwa się ucznia na egzamin klasyfikacyjny dyrektor wyznacza następny termin po ustaleniu przyczyny uniemożliwiającej przystąpienie do egzaminu.
  11. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił w wyznaczonym terminie do egzaminu klasyfikacyjnego, nie może uczęszczać do klasy programowo wyższej. Uczeń nieklasyfikowany zostaje skreślony z listy uczniów lub powtarza klasę.  
   1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako
   2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący
   3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia – jako członek komisji
   4. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
   5. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
    1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

§10.

Egzamin poprawkowy.

         1. Ustalona   przez   nauczyciela   niedostateczna ocena   klasyfikacyjna   śródroczna lub

         końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał oceny niedostateczne z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.  

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej, wychowania fizycznego, zajęć praktycznych, z których egzamin powinien mieć formę zajęć praktycznych.

4. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których program nauczania przewiduje prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.

5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły i odbywa się on w ostatnim tygodniu ferii letnich.

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

       przewodniczący komisji

7. Nauczyciel egzaminujący na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach może być zwolniony w pracy komisji. W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne w szkole.

8. Wynik egzaminu ustalony jest kolegialnie przez komisję.

9. Wynik ustalony przez komisję jest ostateczny.

10. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół jest załącznikiem do arkusza ocen ucznia.

11. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć

   edukacyjnych, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego być promowany

   decyzją Rady Pedagogicznej do klasy programowo wyższej, pod warunkiem, że te

   zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej zgodnie ze szkolnym planem

   nauczania.

13. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z dwóch obowiązkowych przedmiotów nauczania, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

§11.

Sprawdzian wiadomości i umiejętności.

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. W skład komisji wchodzą:

 • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze   - jako przewodniczący komisji
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne
 • dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne,
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji
 • wychowawca klasy
 • wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie
 • pedagog
 • psycholog
 • przedstawiciel samorządu uczniowskiego
 • przedstawiciel rady rodziców

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

5. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna klasyfikacyjna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 • skład komisji
 • termin sprawdzianu
 • zadania (pytania) sprawdzające
 • wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę
 • skład komisji
 • termin posiedzenia komisji
 • wynik głosowania
 • ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

b)         w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

10. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§12.

Ocenianie zachowania uczniów.

 1. Głównym celem oceniania zachowania ucznia jest wspieranie jego rozwoju osobowego poprzez:
 2. uczynienie z oceny zachowania akceptowanego przez ucznia narzędzia kierowania jego rozwojem osobowościowym oraz motywowania do doskonalenia moralnego,
 3. jasne i zrozumiałe dla ucznia sformułowanie wymagań,
 4. przygotowanie do życia w społeczeństwie demokratycznym poprzez stosowanie partnerskich procedur.
 5. Wymagania dotyczące oceny zachowania formułowane są w dwóch dziedzinach:
 6. wywiązywania się z obowiązków szkolnych oraz działania na rzecz własnego rozwoju intelektualnego, zdrowotnego i moralnego,
 7. respektowania ogólnie przyjętych norm etycznych: zwyczajowych i regulaminowych oraz zasad współżycia społecznego ze szczególnym zwróceniem uwagi na kulturę osobistą oraz postawę wobec kolegów, nauczycieli pracowników administracji, kierownictwo warsztatów, dyrekcję szkoły.
 8. Podczas oceniania zachowania ucznia:
 9. stosuje się zasadę wyższej nagrody za stawianie wartościowych celów i dążenie do ich realizacji, niż kary za zaniechania lub błędy i uchybienia,
 10. bierze się pod uwagę opinie i wyjaśnienia ucznia oraz jego kolegów i stosuje zasadę uzgodnienia.
 11. Ocenę zachowania ustala wychowawca w porozumieniu z nauczycielami uczącymi oraz opatruje komentarzem, który: musi być sformułowany w sposób życzliwy dla uczniów z zastosowaniem zasady pierwszeństwa zalet, nie raniący jego godności i w sposób pozytywny uwzględniający jego pracę nad sobą. Komentarz powinien zawierać wskazówki.(informacje) dla ucznia, dotyczące działań jakie powinien podjąć w celu poprawy oceny zachowania.
 12. Materiałem do oceny zachowania ( oddzielnie dla każdego ucznia) są spostrzeżenia wychowawcze gromadzone w ciągu semestru przez wychowawcę oraz nauczycieli uczących w danej klasie,
 13. Nauczyciele są obowiązani informować na bieżąco wychowawcę klasy o pozytywnych i negatywnych zachowaniach ucznia i wpisywać własne spostrzeżenia o uczniu (klasie) do dziennika uczniowskiego lub dziennika lekcyjnego.
 14. Wymagane jest by dla uznania wiarygodności spostrzeżeń wpisywane były również uwagi pozytywne.
 15. Nauczyciel może zaproponować wychowawcy własną ocenę zachowania ucznia wpisując ją ołówkiem w wyznaczone miejsce do dziennika lekcyjnego.
 16. W sytuacjach problemowych ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy na radzie klasyfikacyjnej, po wysłuchaniu wszystkich uwag uczących w danej klasie oraz pedagoga szkoły.
 17. Nauczycielowi nie wolno upubliczniać spostrzeżeń wychowawczych, które mogłyby naruszać poczucie godności ucznia, ani wykorzystywać ich w jakikolwiek szkodliwy dla ucznia sposób.
 18. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania oraz skutkach otrzymania nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej.
 19. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.
 20. Wychowawca ma obowiązek poinformowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej rocznej(semestralnej) ocenie zachowania na dwa tygodnie, a w przypadku oceny nagannej na miesiąc przed klasyfikacją.
 21. Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala się według następującej skali:
 • wzorowe
 • bardzo dobre
 • dobre
 • poprawne
 • nieodpowiednie
 • naganne

15. Ocenę wzorową   otrzymuje uczeń, który:

 1. postępuje w każdej sytuacji zgodnie z zasadami dobrego zachowania i ogólnie przyjętymi normami moralnymi,
 2. w stosunku do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły jest koleżeński, uczynny, rzetelny i odpowiedzialny. Jest tolerancyjny i szanuje godność drugiego człowieka,
 3. wykonuje polecenia nauczycieli i aktywnie uczestniczy w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły,
 4. wyróżnia się pilnością, pracowitością, systematycznością, obowiązkowością oraz ambicją. Ustawicznie pracuje nad sobą, doskonaląc swoją wiedzę, umiejętności i charakter.
 5. systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, usprawiedliwia wszystkie nieobecności,
 6. troszczy się o mienie szkoły, sprzęt i pomoce naukowe.
 7. jest kulturalny i grzeczny, honorowo i godnie postępuje w każdej sytuacji,
 8. w stosunku do koleżanek i kolegów, nauczycieli i innych osób jest życzliwy i uczynny,
 9. szanuje godność drugiego człowieka, jest tolerancyjny,
 10. uczestniczy w życiu kulturalnym, naukowym i społecznym kasy i szkoły, stara się być aktywny w życiu klasy i szkoły,
 11. bardzo dobrze wykonuje wszystkie obowiązki szkolne,
 12. wyróżnia się dobrą frekwencją, nie usprawiedliwił w ciągu semestru do 10 godzin,
 13. uczeń bardzo dobry to ten, którego z pewnością można wyróżnić jako tego, który kieruje się w życiu szkolnym i osobistym zasadami określonymi w kanonie wychowawczym szkoły.
  1. szanuje dobre obyczaje i ogólnie przyjęte normy moralne,
  2. zachowuje się grzecznie i kulturalnie. Okazuje szacunek kolegom, nauczycielom, pracownikom szkoły. Jest tolerancyjny i szanuje godność drugiego człowieka. Pozytywnie i szybko reaguje poprawą na uwagi odnoszące się do jego zachowania,
  3. stara się być aktywnym w życiu kulturalnym i społecznym klasy i szkoły,
  4. troszczy się o mienie szkoły, sprzęt i pomoce naukowe,
  5. uczy się na miarę swoich możliwości intelektualnych oraz otrzymał w wyniku klasyfikacji wszystkie oceny pozytywne,
  6. systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne. Nie usprawiedliwił w ciągu semestru od 10 –30 godzin lekcyjnych,
  7. uczeń dobry to ten, który – nawet jeżeli popełnił wykroczenie i został ukarany karą regulaminową – wykazuje samokrytycyzm oraz daje dowody swoim postępowaniem, iż wyciąga oczekiwane przez szkołę wnioski z faktu ukarania go.
  8. wykazuje kulturę osobistą,
  9. niechętnie wykonuje polecenia nauczycieli i personelu szkoły,
  10. ma wpisaną w dzienniku lekcyjnym jedną uwagę krytyczną pod swoim adresem dotyczącą zachowania,
  11. wymaga kontroli ze strony wychowawcy i nauczycieli, ale pozytywnie reaguje na uwagi pod swoim adresem. Stara się nie popełniać tych samych błędów i wykroczeń. Przejawia ambicję i samokrytycyzm, pracuje nad sobą, aby poprawić swoje zachowanie,
  12. nie odmawia udziału w życiu społecznym i kulturalnym klasy i szkoły,
  13. podporządkowuje się ustaleniom rady klasy i samorządu uczniowskiego,
  14. nie usprawiedliwił w ciągu semestru od 30 - 50 godzin lekcyjnych.
  15. wykazuje niską kulturę osobistą (bywa arogancki, wulgarny, krnąbrny, opryskliwy), notorycznie kłamie,
  16. ignoruje polecenia nauczycieli i personelu szkoły,
  17. nie przestrzega przepisów regulaminu szkolnego. Swoim zachowaniem (słowami, gestami, postępowaniem) wpływa negatywnie na innych uczniów,
  18. nie szanuje godności innych ludzi. Jest nietolerancyjny,
  19. wchodzi w konflikt z prawem, namawia lub przymusza innych do czynów przestępczych,
  20. ulega nałogom,
  21. notorycznie, otwarcie i świadomie lekceważy obowiązki szkolne. Ma od 50 do 70 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu semestru,
  22. nie szanuje mienia szkoły,
  23. pomimo wielokrotnego udzielania mu pomocy, karania karami regulaminowymi, reaguje agresją lub lekceważeniem i nie czyni postępów w zachowaniu.
  24. kultura osobista budzi wiele zastrzeżeń: jest arogancki, wulgarny, krnąbrny, opryskliwy, notorycznie kłamie, jest niechlujny,
  25. nie wykazuje woli poprawy zachowania, a wszelkie uwagi i przestrogi lekceważy,
  26. swoim zachowaniem (słowami, gestami, postępowaniem) wpływa negatywnie na innych uczniów,
  27. nie szanuje godności innych ludzi, stosuje przemoc i samosądy,
  28. nie przestrzega przepisów regulaminu szkolnego, naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo
  29. reaguje agresją, lekceważy wszelkie próby udzielania mu pomocy poprzez wskazywanie błędów w zachowaniu,
  30. nie bierze udziału w życiu społecznym klasy i lekceważy jawnie swoich kolegów,
  31. notorycznie lekceważy obowiązki uczniowskie i nie wykazuje woli ich wypełniania,
  32. ignoruje uwagi oraz polecenia wychowawcy i nauczycieli,
  33. często spóźnia się na zajęcia, opuszcza je bez usprawiedliwienia, otwarcie i świadomie lekceważy obowiązki szkolne, ma powyżej 70 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu semestru.
  34. ulega nałogom,
  35. nie szanuje mienia szkoły,
  36. pomimo wielokrotnego udzielania mu pomocy, regulaminowego karania, reaguje agresją lub lekceważeniem i nie czyni postępów w zachowaniu.
  37. przedstawiciel dyrekcji szkoły
  38. pedagog szkoły
  39. nauczyciele – przewodniczący zespołów przedmiotowych
  40. przedstawiciel kierownictwa warsztatów szkolnych.

16. Ocenę bardzo dobrą    otrzymuje uczeń, który:

17. Ocenę dobrą    otrzymuje uczeń, który:

18.   Ocenę poprawną     otrzymuje uczeń, który:

19.   Ocenę nieodpowiednią     otrzymuje uczeń, który:

20. Ocenę naganną   otrzymuje uczeń, którego:

21. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

§13.

Ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów.

1. Ocena funkcjonowania szkolnego systemu oceniania będzie dokonywana corocznie przez grupę projektową w składzie:

2.     Badaniem będą objęte wybrane klasy technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

3. Grupa projektowa opracuje kwestionariusze (lub inne narzędzia badawcze) dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz określi procedurę przeprowadzenia badania.

4. Stałymi elementami badania będą: efektywność systemu oceniania oraz funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

5. Wyniki badań będą wykorzystane do wprowadzenia niezbędnych zmian w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

6.   Zmiany w wewnątrzszkolnym systemie oceniania nastąpią po zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną zwykłą większością głosów.

 

ZAŁĄCZNIK NR 6

 

 

 SZKOLNY REGULAMIN WYCIECZEK I ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

1. Każdą wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym,
   a także omawia się ze wszystkimi uczestnikami, informując ich o celu wycieczki, trasie,  
   harmonogramie i regulaminie.

 

2. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku , zainteresowań i potrzeb
   uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności
   specjalistycznych.

 

3. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko
   kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza
   dyrektor szkoły 3 dni przed jej terminem.
Kartę sporządza się w dwóch egzemplarzach.

 

4. W organizowaniu wycieczek i imprez szkoły mogą współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi
   przedmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.

 

5. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania
   i wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek oraz imprez, może być finansowana ze środków    
   pozabudżetowych, a w szczególności:
       - z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie,
       - ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji  
           młodzieżowych działających na terenie szkoły,
       - ze środków wypracowanych przez uczniów,
       - ze środków przekazanych przez radę rodziców, a także osoby fizyczne i prawne.

 

 

 

II KIEROWNIK WYCIECZKI LUB IMPREZY

 

1. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły
   spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji
   określonych form krajoznawstwa i turystyki.

 

2. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna osoba pełnoletnia, która:
       a) ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,
       b) jest instruktorem harcerskim,
       c) posiada uprawnienia:
               - przewodnika turystycznego,
               - przewodnika,
               - instruktora turystyki kwalifikowanej,
               - lub pilota wycieczek.

 

3. Kierownikiem obozu wędrownego może być osoba pełnoletnia, która:
       a) ukończyła kurs dla kierowników obozów wędrownych albo kierowników placówek
           wypoczynku lub posiada uprawnienia:

 

- przewodnika turystycznego,
- przewodnika lub instruktora turystyki kwalifikowanej,

 

- pilota wycieczek.

 

 

 

 

III OBOWIĄZKI KIEROWNIKA WYCIECZKI LUB IMPREZY

 

1. Opracowanie programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy.

 

2. Opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników.

 

3. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje
   nadzoru w tym zakresie.

 

4. Zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich
   przestrzegania.

 

5. Dokonuje podziału uczestników wycieczki na grupy i przyporządkowuje opiece poszczególnym
   opiekunom konkretnych uczniów (wraz z przekazaniem imiennej listy).

 

6. Określa zadania dla opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki
   i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy.

 

7. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników w apteczkę pierwszej pomocy.

 

8. Organizuje transportu, wyżywienie i noclegi dla uczestników.

 

9. Dokonuje podziału zadań wśród uczestników.

 

10. Kierownik wycieczki nie może być jednocześnie opiekunem.

 

11. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy.

 

12. Dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej
     zakończeniu.

 

 

 

IV OPIEKUNOWIE WYCIECZKI LUB IMPREZY

 

1. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo po uzyskaniu zgody dyrektora
   szkoły – inna pełnoletnia osoba.

 

2. Obowiązki opiekuna :

 

 1. a)sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczestnikami,
 2. b)współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,
 3. c)sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
 4. d)nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,
 5. e)wykonuje inne zadanie zlecone przez kierownika.

 

 

 

 

 

 

 

 

V WYCIECZKI I IMPREZY ZAGRANICZNE

 

1. Kierownik wycieczki i imprezy zagranicznej powinien posiadać uprawnienia odpowiednio do
   rodzaju wycieczki lub imprezy organizowanej w kraju.

 

2. Kierownik lub opiekun powinien znać język obcy w stopniu umożliwiającym porozumiewanie
   się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub
   imprezy.

 

3. Zgodę na zorganizowanie wyjazdów zagranicznych wydaje dyrektor szkoły po zawiadomieniu
   organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

4. Zawiadomienie powinno zawierać:

 

     - nazwę kraju

 

     - czas pobytu,

 

     - program pobytu,

 

     - imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów,

 

     - listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.

 

 

VI BEZPIECZEŃSTWO NA WYCIECZKACH SZKOLNYCH

 

1. Organizatorzy wycieczki lub imprezy zobowiązani są do zapewnienia właściwej opieki
   i bezpieczeństwa jej uczestników.

 

2. Wszyscy uczestnicy wycieczki lub imprezy powinni być zapoznani z zasadami bezpieczeństwa
   i bezwzględnie je przestrzegać, a w szczególności zwrócić uwagę na:

 

W/w przepisy i inne należy omówić w zależności od rodzaju wycieczki lub imprezy.

 

3. Na wycieczce w tej samej miejscowości , bez korzystania ze środków lokomocji , opiekę sprawuje
   co najmniej jedna osoba nad grupą 30 uczniów. Przy korzystaniu z miejskich środków lokomocji
   opieka powinna być zwiększona w zależności od odległości, wieku uczniów i innych potrzeb. Przy
   wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien być
   zapewniony jeden opiekun dla grupy do 15 uczniów.

 

4. Na wycieczce turystyki kwalifikowanej i imprezie krajoznawczo-turystycznej, opiekę
   sprawować powinna jedna osoba dorosła nad grupą do 10 uczniów.

 

5. W wycieczkach krajoznawczo-turystycznych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do
   których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

 

6. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach i imprezach wymaga pisemnej zgody rodziców
   (opiekunów), z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach lekcji, nie dłużej niż
   czas trwania zajęć dydaktycznych w danym dniu.

 

7. Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków,
   a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej – ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych
   wypadków i kosztów leczenia.

 

8. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy lub gołoledzi oraz
   poruszania się grupy pieszych po jezdni w czasie mgły.

 

9. Opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzić stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem
   z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu  
   docelowego.

 

VII ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS
WYCIECZKI AUTOKAROWEJ
           

 

1. Do przewozu młodzieży należy wykorzystać tylko sprawne i dopuszczone do przewozu osób
   pojazdy.

 

2. Liczba uczestników przypadająca na jednego opiekuna wynosi do 15 osób.

 

3. Kierownik ustala z imienia i nazwiska opiekunów odpowiedzialnych za powierzoną grupę
   i przekazuje im listę imienną młodzieży.

 

4. Osobą odpowiedzialną za organizację oraz prawidłowy i bezpieczny przebieg wycieczki jest
   kierownik wycieczki.

 

5. Zbiórka uczestników wycieczki powinna być zorganizowana co najmniej na pół godziny przed
   planowanym wyjazdem.

 

6. Na zbiórce kierownik oraz opiekunowie powinni sprawdzić listę obecności, przypomnieć program
   wycieczki i regulamin oraz skontrolować ubiór i ekwipunek wyjeżdżających. Przed wycieczką za
   granice, sprawdzić paszporty.

 

7. Liczba uczestników wycieczki nie może przekroczyć liczby miejsc siedzących w autokarze.
   Wszyscy muszą mieć miejsca siedzące.

 

8. Miejsca przy drzwiach (z tyłu i z przodu) zajmują opiekunowie. Kierownik zajmuje miejsce obok
   kierowcy.

 

9. Szczególną opieką wychowawczą należy otoczyć młodzież, która źle znosi podróż.

 

10. Przejścia w autokarze muszą być wolne. Bagaże powinny być ulokowane w bagażniku,
     a podręczny - na półkach, dobrze zabezpieczony przed spadnięciem.

 

11. W przejściach nie mogą znajdować się dodatkowe (dostawione) miejsca siedzące.

 

12. W czasie jazdy młodzież nie może: spacerować po autobusie, wychylać się przez okna, zaśmiecać
     pojazd, wyrzucać butelki, śmieci przez okna itp.

 

13. Należy pamiętać o przestrzeganiu norm czasu pracy kierowcy.

 

14. W trakcie jazdy należy organizować przerwy na odpoczynek: po 1,5 godz. jazdy obowiązuje  
     15 minut postoju.

 

15. Postoje należy organizować wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, tj. na  
     oznakowanych parkingach.

 

16. W czasie postoju młodzieży nie wolno przechodzić na drugą stronę jezdni.

 

17. Opiekunowie wycieczki obowiązani są sprawdzać stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem
     z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz przybycia do punktu
     docelowego.

 

18. Przejazdy autokarowe nie mogą odbywać się w nocy, a także w czasie mgły oraz w warunkach
     ograniczonej widoczności.

 

19. Nad bezpieczeństwem młodzieży, przed wyjazdem oraz podczas podróży czuwa także policja
     drogowa, która kontroluje, która kontroluje m.in. stan techniczny pojazdów przewożących
     młodzież, prędkość jazdy, trzeźwość kierowców, czy autobus jest dopuszczony do jazdy.

 

20. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących pojazdu, kierowcy, wskazany jest kontakt
       kierownika z policją.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4

 

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDÓW SZKOLNYCH ZSZ NR 1

 

 1. I.Celem samorządu jest:
  1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
  2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostki i grupę.
  3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania.
 1. II.Do zadań samorządu należy:
  1. Czuwanie nad spełnieniem obowiązków szkolnych przez uczniów.
  2. Przedstawienie władzom szkolnym opinii i potrzeb koleżanek i kolegów.
  3. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne.
  4. Współudział z nauczycielami w procesach dydaktyczno-wychowawczych.
  5. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 1. III.Uprawnienia samorządu obejmują:
  1. Przedstawienie propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów.
  2. Wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży, udział w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej.
  3. Wydawanie gazetek szkolnych, prowadzenie kroniki, korzystanie
   z radiowęzła, organizowanie apeli itp., w celu informowania uczniów o swojej działalności.
  4. Współdecydowanie o przyznaniu uczniom pomocy materialnej.
  5. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole.
  6. Wnioskowanie do dyrektora szkoły w sprawie powołania określonego nauczyciela na opiekuna samorządu.
  7. Dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi
   w posiadaniu samorządu (uzyskanych z funduszy Rady Rodziców lub uzyskanych w wyniku własnej pracy).
 2. IV.
  1. Do samorządu szkolnego należą wszyscy uczniowie, a uczniowie poszczególnych klas – do samorządu klasowego.
  2. Najwyższą władzą samorządu szkolnego i klasowego jest ogólne zebranie członków.
  3. Władzą wychowawczą samorządu szkolnego są rady samorządu.
  4. W Zespole Szkół mogą działać samorządy poszczególnych szkół.
  5. Rady samorządów poszczególnych szkół Zespołu współdziałają ze sobą – (zebrania przedstawicieli).
  6. Strukturę organizacyjną rad samorządów klasowych i szkolnych ustanawia ogólne zebranie członków.
  7. Kadencja rad samorządów trwa rok szkolny, uczeń może pełnić tę samą funkcję nie dłużej niż dwie kadencje.
  8. Zebrania, narady samorządów szkolnych powinny odbywać się w godzinach pozalekcyjnych, samorządy klasowe mogą odbywać zebrania na godzinach do dyspozycji wychowawcy.
  9. Samorządy klasowe i samorządy szkolne opracowują roczny plan pracy.
 1. V.Do obowiązków szkoły wobec samorządu należy:
  1. Udzielanie pomocy w działalności samorządu.
  2. Zapoznanie rad szkolnych z planem działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły.
  3. Wysłuchanie i wykorzystywanie opinii uczniowskich dotyczących działalności szkoły i informowanie o zajętym przez władze szkoły stanowisku.
  4. Zapewnienie warunków niezbędnych do działalności samorządów.
  5. Czuwanie nad zgodnością działalności ze statutem szkoły.
  6. Zapewnienie koordynacji działalności samorządów poszczególnych szkół.
  7. Powoływanie opiekuna samorządu szkolnego spośród członków rady pedagogicznej.
  8. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić lub uchylić uchwałę samorządu jeśli nie jest ona zgodna z prawem, statutem lub celami wychowawczymi.
 1. VI.Do obowiązków opiekuna samorządu należy:
  1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań.
  2. Informowanie młodzieży o uchwałach rad pedagogicznych dotyczących spraw uczniowskich.
  3. Inspirowanie nauczycieli do współpracy z samorządami.
  4. Uczestnictwo w ocenianiu pracy samorządu dokonywanych przez radę pedagogiczną.
 1. Organizują i koordynują bieżący tok nauczania i działalność wychowawców klas.Powered by Joomla!®. Designed by: top web hosting company web hosting reseller Valid XHTML and CSS.