Company Logo

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach

25-378 Kielce, ul. Zgoda 31

tel. (41) 36 76 181, fax (41) 36 76 935

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI

do ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 w KIELCACH

na rok szkolny 2017/2018

PODSTAWA PRAWNA:


1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 07 września 1991 r.(Dz.U. 2016 r. poz.1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz.60),
2. Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59),
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca  2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610),
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020, trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów dotychczasowych gimnazjów (Dz.U. z 2017 r. poz. 586).
5. Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 oraz w latach następnych. 31 marca 2017 r.
6. Zarządzenie nr 48/17 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy- Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.        
    


§ 1


 ZADANIA KOMISJI REKRUTACYJNO-KWALIFIKACYJNEJ:


1. Ustalenie kryteriów rekrutacji zgodnie rozdziałem 2a - Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek ) ustawy  o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz.2156 z późn. zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020, trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów dotychczasowych gimnazjów (Dz.U. z 2017 r. poz. 586).
2. Podanie kryteriów rekrutacji do publicznej wiadomości umieszczając informację na tablicy     ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.
3. Zorganizowanie w szkole punktu informacyjnego o posiadanych wolnych miejscach.
4. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
5. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
6. Ścisła współpraca z Kuratorium Oświaty w Kielcach i organami prowadzącymi w zakresie rekrutacji oraz udzielanie informacji kandydatom i ich rodzicom.
7. Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 2

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2017/18

 

Technikum nr 1  prowadzi nabór do następujących klas:

Klasa

Przedmioty do realizacji 
w zakresie rozszerzonym

Języki obce

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

Pierwszy

Drugi

I aB

technik budownictwa

- j. angielski

lub matematyka

- geografia

język angielski

język niemiecki

1

33

I bB

technik budownictwa

- j. angielski          lub matematyka

- geografia

język   angielski

język niemiecki

1

33

I G

technik geodeta

- matematyka

- geografia

język angielski

język niemiecki

1

33

I DM

technik budowy dróg

- j. angielski

- geografia

j. angielski

język niemiecki

1/2

17

I SAN

technik inżynierii sanitarnej

- j. angielski

- biologia

j. angielski

język niemiecki

1/2

16

I AK

technik architektury krajobrazu

- j. angielski

- biologia

j. angielski

język niemiecki

1/2

17

I Mb

technik technologii drewna

- j. angielski

- geografia

j. angielski

język niemiecki

1/2

16

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2   prowadzi nabór do następujących klas:

 

 

Klasa

Języki obce

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

I murarz-tynkarz

język angielski

1/3

11

I stolarz

język angielski

1/3

11

I monter sieci i instalacji sanitarnych

język angielski

1/3

11

 

§ 3

 

TERMINARZ REKRUTACJI DO TECHNIKUM NR 1 I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W KIELCACH

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin                              w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod  uwagę       w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 15.05.2017 r.

do 21.06.2017 r.       do godz. 15.00

od 12.07.2017r.

do 14.07.2017 r.           do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej                            o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 23.06.2017r.

do 27.06.2017r.

do godz. 15.00 (zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego OKE wyda 23.06.2017 r.)

--------------------------

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej                                i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,               o których mowa w art. 20t ust. 7 uso.

od 27.06.2017 r.

do 29.06.2017r

do 19.07.2017r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

03.07.2017 r.

27.07.2017 r.

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

do 05.07.2017 r.

27.07.2017 r.

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 11.07.2017 r.

do godz. 15.00

do 31.07.2017 r.

do godz. 15.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12.07.2017 r.

01.08.2017 r.

 

§ 4

 

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW PRZY REKRUTACJI.

 

 

1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i geografii, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów - 200 pkt.,

w tym:

    1) liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum -  100 pkt.,

    2) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów - języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, geografii  oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum - 100 pkt.

2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

   1) języka polskiego,

   2) historii i wiedzy o społeczeństwie,

   3) matematyki,

   4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,

   5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.

3. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i geografii – maksymalnie 72 punkty.

Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum stosujemy następujące przeliczenia:

   1) celujący - 18 punktów,

   2) bardzo dobry - 17 punktów,

   3) dobry - 14 punktów,

   4) dostateczny - 8 punktów,

   5) dopuszczający - 2 punkty.

4. Szczególne osiągnięcia ucznia:

1) Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.

2) Za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum wg Załącznika nr 1:

a. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

b. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;

c. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

d. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;

e. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

- międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

- krajowym - przyznaje się 3 punkty,

- wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

- powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

3) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

4) W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 3 punkty.

5) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

- celującym - przyznaje się po 20 punktów,

- bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

- dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

- dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

- dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;

historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

- celującym - przyznaje się po 20 punktów,

- bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

- dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

- dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

- dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty, oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

- celującym - przyznaje się po 20 punktów,

- bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

- dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

- dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

- dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

- celującym - przyznaje się 20 punktów,

- bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów,

- dobrym - przyznaje się 13 punktów,

- dostatecznym - przyznaje się 8 punktów,

- dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

6)  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

7) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

- celującym - przyznaje się 20 punktów,

- bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów,

- dobrym - przyznaje się 13 punktów,

- dostatecznym - przyznaje się 8 punktów,

- dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.


           § 5

 

DOKUMENTACJA SKŁADANA PRZEZ UBIEGAJĄCYCH SIĘ DO SZKOŁY POWINNA ZAWIERAĆ:


1.    wniosek o przyjęcie do szkoły,
2.    trzy fotografie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
3.    zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych (skierowanie na badania wraz z informacją o wybranym kierunku kształcenia wydaje kancelaria szkoły) kartę zdrowia i bilans zdrowia ucznia,
4.    świadectwo ukończenia gimnazjum,
5.    zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
6.    ewentualną opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,
7.    zaświadczenie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej wystawione laureatom zawodów ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych (jeżeli Kandydat takie posiada).

Szkoła zapewnia organizację praktyk zawodowych. Posiada własny warsztat szkolny.

 
§ 6

 

KRYTERIA USTALONE PRZY POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM.


W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria uwzględniające:
1.    Liczbę punktów możliwych do uzyskania za wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i trzech przedmiotów edukacyjnych: matematyki, języka angielskiego, geografii,
2.    Osiągnięcia ucznia:

a.    Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
b.    Szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum wg Załącznika nr 1

c.   Liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego,
       zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu

 

§ 7

 

PRZEPISY DODATKOWE.

1.    Tryb odwoławczy od wyników rekrutacji reguluje Art.20zc ust.5 ÷9 Ustawy o systemie oświaty.
2.    Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku (Art.20ze ust.2).
3.    Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły (Art.20ze ust.1). 

 

Załącznik nr 1.

Wykaz zawodów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół publicznych ponadpodstawowych w roku szkolnym 2017/2018.

1) Konkursy przedmiotowe organizowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych:

 

Lp.

   

Nazwa konkursu

1.

Wojewódzki

Konkurs

Humanistyczny

2.

Wojewódzki

Konkurs

Matematyczny

 

Wojewódzki

Konkurs

Przyrodniczy

3.

Wojewódzki

Konkurs

Języka Angielskiego

 

2) Zawody wiedzy organizowane przez Kuratorów Oświaty na podstawie zawartych porozumień :

 

Lp.

Nazwa konkursu

Organizator

Zasięg działania

1.

Ogólnopolski Konkurs „Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914-1989"

Małopolski Kurator Oświaty

w porozumieniu

ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty

krajowy

2.

Konkurs historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"

Mazowiecki Kurator Oświaty

w porozumieniu

ze Świętokrzyskim Kuratorem

Oświaty

krajowy

 

3) Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe:

 

1.

Międzynarodowy Konkurs Kreatywności Odyseja Umysłu

Fundacja  Odyssey of the Mind Polska

http://odyseja.org/o-odysei-umyslu/organizacja

międzynarodowy

2.

Ogólnopolski Konkurs „Łamigłowy”

Społeczna Szkoła Podstawowa STO, Społeczne Gimnazjum STO w Starachowicach

krajowy

3.

Konkurs Biblijny Diecezji Kieleckiej

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Kielcach ul. Jana Pawła II3 25-013 Kielce, SODMiNul. J. Piłsudskiego 42

wojewódzki

4) Zawody sportowe:

1. Organizowane przez Szkolny Związek Sportowy - Igrzyska Młodzieży Szkolnej.

2. Zawody sportowe wymienione w pkt. 1 odnoszą się do następujących dyscyplin sportu:1)

 

aerobik

Akrobatyka sportowa

badminton

baseball

bilard

brydż sportowy

gimnastyka

hokej na lodzie

hokej na trawie

jeździectwo

judo

kajakarstwo

kajak polo

karate tradycyjne, WKF, fudokan

kolarstwo

koszykówka

kręglarstwo

lekka atletyka, w tym biegi przełajowe

łucznictwo

łyżwiarstwo

narciarstwo

orientacja sportowa

pięciobój nowoczesny

piłka nożna

piłka ręczna

piłka siatkowa

piłka wodna

pływanie

pływanie synchroniczne

skoki do wody

snowboard

sporty motorowe

sporty saneczkowe

sporty wrotkarskie

sumo

szachy

szermierka

taekwondo

tenis

tenis stołowy

triathlon

unihokej

warcaby

wioślarstwo

zapasy

żeglarstwo

   

:1) Ustalono na podstawie wykazu dyscyplin sportu objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży szkolnej, opracowanego przez Zespół Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu i Regulaminu Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

 

5) Miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych o zasięgu:
-        międzynarodowym (miejsca 1-8),
-        krajowym (miejsca 1-6),
-        wojewódzkim (miejsca 1-3),
-        powiatowym (miejsca 1-3).
6) Miejsca uznane za wysokie w zawodach artystycznych i zawodach wiedzy o zasięgu:
-        międzynarodowym,
-        krajowym,
-        wojewódzkim,
-        powiatowym,
to miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem, a także wyróżnienia przyznane na podstawie regulaminu zawodów (konkursu), z wyłączeniem wyróżnień uzyskanych za uczestnictwo w zawodach.

 

 
Powered by Joomla!®. Designed by: top web hosting company web hosting reseller Valid XHTML and CSS.