Company Logo

Kielce: Dostawa koksu 2015r.
Numer ogłoszenia: 71722 - 2015; data zamieszczenia: 31.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, ul. Zgoda 31, 25-378 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 36 76 181, faks 41 36 76 935.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa koksu 2015r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa koksu przemysłowego do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach ul. Zgoda 31 marzec - grudzień 2015r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.30.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
  • Promax II Sp z o.o. sp.k, ul. Leśniówka 70A, 25-146 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.
    • Cena wybranej oferty: 127200,00
    • Oferta z najniższą ceną: 127200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 129600,00
    • Waluta: PLN

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 120975,61 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Dokonano wyboru w trybie zapytania o cenę, ponieważ przedmiot zamówienia jest usługą powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych ponadto wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Uzasadnienie prawne: art. 69-73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
Powered by Joomla!®. Designed by: top web hosting company web hosting reseller Valid XHTML and CSS.