Company Logo

Sprawa: ZSZ 1/196/ZP-PN/2014

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

art. 40 ust 1 pkt 6 Ustawy Pzp

1.Zamawiający: Zespół Szkół Zawodowych Nr w Kielcach ul. Zgoda 31 25-378 Kielce

2.Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

3.Adres strony internetowej: www.zsz1.kielce.pl

4.Przedmiot zamówienia: ”Dostosowanie budynku szkoły do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31.

Podział budynku na strefy pożarowe z wydzieleniem części dydaktycznej jako oddzielny budynek”.

4a. Opis przedmiotu zamówienia.

       Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót, kosztorysie ślepym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych na realizację

   w/w zamówienia.

5a.Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych na realizację

   w/w zamówienia.  

6.Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od daty podpisania umowy o realizację

     Zamówienia.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania  

     tych warunków:                          

   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki  

   udziału w postępowaniu, dotyczące w szczególności:

  1. a)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  

   przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Posiadania wiedzy i doświadczenia:

   - Wykonawcy przystępujący do udziału w postępowaniu winni wykazać się realizacją

     zamówień  w   zakresie  wydzielania  stref  pożarowych  w   budynkach

      użyteczności publicznej,

   - Wykonawcy    przystępujący     do   udziału   w   postępowaniu winni   wykazać   się

      zaświadczeniem     wydanym   przez   upoważnioną     organizację     certyfikującą,

   dotyczącym   umiejętności   montażu przegród  i elementów p/poż. w budynkach

      użyteczności publicznej,

   - Wykonawcy      przystępujący    do     udziału    w    postępowaniu winni wykazać się    

     certyfikatem w zakresie zabezpieczenia  p/poż. instalacji kablowych  oraz  rur,

      konstrukcji stalowych i dylatacji ,

   - Wykonawcy    przystępujący   do    udziału  w  postępowaniu  winni   wykazać  się

   certyfikatem zabezpieczeń p/poż. w systemie FIRE PRO,

   - Wykonawcy   uczestniczący  w  postępowaniu  winni  wykazać się   realizacją, co

    najmniej trzech robót odpowiadających przedmiotowi zamówienia, polegających

     na wydzieleniu stref pożarowych w budynkach użyteczności publicznej, o wartości

     minimum   250 000,00   PLN     brutto  zrealizowanych   w   okresie   ostatnich 6 lat,

     przed dniem wszczęcia postępowania  o   udzielenie zamówienia, a jeżeli okres

     prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie z podaniem ich wartości

       oraz daty wykonania i odbiorców,

     Dysponowania   odpowiednim   potencjałem   technicznym oraz osobami zdolnymi    

     do wykonania   zamówienia:

     Zamawiający       wymaga,  aby      Wykonawcy    uczestniczący   w   postępowaniu  

     przetargowym    wykazali,    że    posiadają    kadrę   techniczną   o   następujących

     kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu lub przedstawią pisemne

     zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób do wykonania

     zamówienia:

   Kierownik Budowy – posiadający :

     - wykształcenie wyższe techniczne,

     - uprawnienia budowlane do   kierowania   robotami   budowlanymi w specjalności

       Konstrukcyjno - budowlanej, zgodnie z polskimi przepisami  Prawa Budowlanego,

       minimum 5-letnie doświadczenie   zawodowe na   stanowisku kierownika robót

       budowlanych, w tym przebudowy lub rozbudowy obiektów użyteczności publicznej,

     - posiadający aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,

b) Sytuacji  ekonomicznej i finansowej.

   Wykonawca  winien udokumentować  swoją   sytuację  ekonomiczną i finansową

   poprzez:

   - wykazanie     opłaconej polisy, a w     przypadku jej  braku  innego  dokumentu      

     potwierdzającego, że  Wykonawca   jest    ubezpieczony    od      odpowiedzialności  

     cywilnej   w   zakresie   prowadzonej   działalności na kwotę 250 000,00 PLN,

   - posiadania  środków  finansowych   lub zdolności   kredytowej   w wysokości    co

     najmniej 250.000,00   PLN.

   Na  potwierdzenie  spełniania  warunku Wykonawcy dołączą informację Banku lub

   Spółdzielczej   Kasy    Oszczędnościowo - Kredytowej,    potwierdzającej    wysokość    

   posiadanych  środków wystawioną  nie  wcześniej niż  3 miesiące przed upływem

   terminu składania ofert.

2.Wykonawca  może polegać  na  wiedzy i doświadczeniu,  potencjale technicznym,      

   osobach  zdolnych  do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych

   podmiotów,  niezależnie  od  charakteru  prawnego łączących go z nimi stosunków.

   Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie

   dysponował    zasobami niezbędnymi  do realizacji  zamówienia, w  szczególności

   przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do  

   dyspozycji  niezbędnych  zasobów na  okres  korzystania  z nich przy wykonywaniu

   zamówienia.

3.Wykonawcy,    którzy  nie    wykażą    spełniania   warunków udziału w postępowaniu,

   podlegać    będą    wykluczeniu   z    udziału  w postępowaniu.

   Ofertę Wykonawcy  wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4.Z udziału w niniejszym  postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają

   wykluczeniu na podstawie art. 24 ust., 1a i 2 Ustawy Pzp.

5.Ocena   spełniania  warunku   udziału w postępowaniu  nastąpi według  formuły -

   spełnia/nie spełnia,   w   oparciu    o informacje    zawarte    w    dokumentach       i

   oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ.

8.Informacja na temat wadium

   a/Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 3.500,00 zł.

   b/wadium należy wnieść w terminie do dnia składania ofert.

   c/wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

d/w pieniądzu:

   przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku nr r-ku    

     ………………………………………………………………………………………………………………………………

   e/w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -

       kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

f/w gwarancjach bankowych,

   g/w gwarancjach ubezpieczeniowych,

h/w  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5

       pkt 2 Ustawy    z  dnia    9  listopada  2000 r. o utworzeniu   Polskiej    Agencji  

      Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

      Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

     Pozostałe szczegółowe warunki do wiadomości Wykonawców opisane w SWIZ.

9.Kryteria oceny ofert - najniższa cena

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

100,00%

10.Miejsce składania ofert

     Oferty,  należy     składać w   Zespole   Szkół   Zawodowych Nr 1  w Kielcach

     ul. Zgoda 31   25-378 Kielce   w   sekretariacie  Szkoły   w  terminie do   dnia

         30.04.2014 do godz.12:00

11.Termin związania z ofertą

     a/Wykonawca jest   związany   ofertą   przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu

składania ofert.

     b/Wykonawca  samodzielnie lub na  wniosek  Zamawiającego  może przedłużyć

         termin   związania   ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej  

         na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców

         o wyrażenie zgody na   przedłużenie tego  terminu  o oznaczony okres, nie

         dłuższy niż 60 dni.

       c/bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania

           ofert.

12.Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których

             mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust 6 pkt 3 i 4 Ustawy Pzp.

             Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

                                                                                     DYREKTOR

                                                                              Mg inż. Maria Gładyś

            
Powered by Joomla!®. Designed by: top web hosting company web hosting reseller Valid XHTML and CSS.