Company Logo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Zagraniczne praktyki zawodowe młodzieży gwarancją sukcesu zdobycia pracy w Unii   Europejskiej”.

Projekt: Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

( numer projektu : 2015-1-PL01-KA102-015172 )

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczniów na zagraniczną praktykę zawodową a w szczególności kryteria kwalifikacyjne i zasady przyjmowania zgłoszeń kandydatów.

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – PO WER

3. Projekt realizowany jest w terminie od 31.12.2015r do 30.12.2016r.

4.   Beneficjentem Projektu jest Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach.

5.   Siedziba Beneficjenta mieści się w Kielcach przy ul. Zgoda 31.

6.   Uczestnikami Projektu są uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach : uczniowie z kwalifikacji B.18 zakwalifikowani do uczestnictwa w zagranicznych praktykach zawodowych.

7.   Regulamin określa:

a) cele Projektu,

b) zakres realizacji Projektu,

c)   zasady rekrutacji uczestników Projektu,

d) prawa i obowiązki uczestnika Projektu,

e) zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie.

§ 2

Cele Projektu

1. Zapoznanie uczniów z bazą dydaktyczną w Niemczech i wprowadzenie w realia europejskiego rynku.

2. Poznanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i samodzielne wykonywanie prac z zakresu robót budowlanych.

3. Kontakt z językiem obcym w sytuacjach zawodowych i życiu codziennym.

4. Poznanie realiów życia, kultury i obyczajów w Niemczech.

5. Potrzeba akceptacji i tolerancji w kontaktach z ludźmi o innej kulturze narodowej.

6. Zdobycie dokumentu Europass Mobilność.

§ 3

Zakres realizacji Projektu

1. Projekt zakłada wyjazd 33 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach na praktykę zawodową do Niemiec w dwóch grupach:   grupa I z klas II – 16 uczniów,

                                                                                       grupa II z klas III -17 uczniów.

2. W Projekcie udział wezmą uczniowie technikum w zawodzie: technik budownictwa i murarz-tynkarz.

3. Zagraniczna praktyka zawodowa w ramach Projektu odbędzie się w terminie:             01.05.2016 - 14.05.2016 roku.

4. Uczniowie zakwalifikowani do uczestnictwa w Projekcie, oraz 2 uczniów z listy rezerwowej wezmą udział w szkoleniu kulturowo, językowo, pedagogicznym. Zadaniem szkolenia jest przygotowanie uczestników w zakresie językowym oraz kulturowym.

§ 4

Zasady rekrutacji uczestników Projektu

1. Rekrutację prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora ZSZ nr 1 w Kielcach. W protokole umieszczono skład komisji rekrutacyjnej, która składa się z: Dyrektora Szkoły, Koordynatora Projektu, Pedagoga Szkolnego i wychowawców klas wyjeżdżających na praktyki do Niemiec.

2. W Projekcie mogą uczestniczyć uczniowie drugich i trzecich klas o kierunku budowlanym w kwalifikacji B.18

3. Nabór do udziału w Projekcie będzie zgodny z zasadą równości szans, praw, korzyści obu płci.

4. Rekrutacja obejmie uczniów kierunku budowlanego bez ocen niedostatecznych na koniec I semestru klasy II i III 2015/2016.

     5. Informacje o prowadzonym naborze do Projektu będą upowszechniane na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń w szkole, za pośrednictwem radiowęzła i wychowawców klas.

6. Składanie wniosków rekrutacyjnych przez uczestników Projektu do 08.01.2016r.

7. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się w dniu 12.01.2016r.

8. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

a)   wypełnienie formularza aplikacyjnego i przekazanie go do koordynatora Projektu;

b)   weryfikację dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną pod względem formalnym i merytorycznym;

c)   ogłoszenie listy uczestników Projektu i listy rezerwowej do dnia 14.01.2016r.

9. Kwestionariusz rekrutacyjny wymieniony w załączniku, opatrzony datą i czytelnym podpisem potencjalnego uczestnika Projektu (w przypadku osoby niepełnoletniej dokument podpisuje zarówno uczeń jak i jego rodzic lub prawny opiekun) należy dostarczyć osobiście szkolnemu Koordynatorowi.

10. O przyjęciu ucznia do Projektu decydować będzie suma punktów                                                 (max. ilość: 32 punkty), której składnikami są:

a) opinia wychowawcy klasy,

b) ocena z zachowania z dwóch ostatnich semestrów (dla klas II-drugi semestr I klasy i pierwszy semestr II klasy, oraz dla klas III-drugi semestr II klasy i pierwszy semestr III klasy ),

c) średnia ocena z 3 przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych za dwa semestry           (dla klas II -drugi semestr I klasy i   pierwszy semestr II klasy oraz dla klas III -drugi semestr II klasy i pierwszy semestr III klasy),

d) ocena z praktyki zawodowej II klasy,

e) ocena z języka obcego (dla klas II - drugi semestr I klasy i pierwszy semestr II klasy oraz dla klas III - drugi semestr II klasy i pierwszy semestr III klasy )

11. W procesie rekrutacji uczestników do projektu stosowane będą następujące przeliczniki punktów:

zachowanie:

za drugi semestr roku szkol. 2014/2015             za pierwszy semestr roku szkol.2015/2016

wzorowe           4p                                                               wzorowe        4p

bardzo dobre   3p                                                              bardzo dobre            3p

dobre                2p                                                               dobre             2p

poprawne         1p                                                               poprawne      1p

średnia ocena z trzech przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych:

za drugi semestr roku szkol. 2014/2015     za pierwszy semestr roku szkol. 2015/2016

5,0 i powyżej                         6p                                                  5,0 i powyżej               6p

4,6 – 4,99                   5p                                                    4,6 – 4,99                    5p

4,2 – 4,59                   4p                                                    4,2 – 4,59                    4p

3,8 – 4,19                   3p                                                    3,8 – 4,19                    3p

3,4 – 3,79                   2p                                                    3,4 – 3,79                    2p

3,0 – 3,39                   1p                                                    3,0 – 3,39                    1p

2,0 – 2,99                   0,5p                                                 2,0 – 2,99                    0,5

           

- wykaz przedmiotów wg. załącznika NR 1

ocena z języka obcego:

za drugi semestr roku szkol.2014/2015  za pierwszy semestr roku szkol. 2015/2016

celujący                      6p                                                      celujący                      6p

bardzo dobry                       5p                                                      bardzo dobry                       5p

dobry                         4p                                                      dobry                         4p

dostateczny               3p                                                      dostateczny               3p

dopuszczający           2p                                                      dopuszczający           2p

12. O ostatecznej liście uczestników projektu decydować będzie frekwencja na kursie-minimum 90%.

13. Do projektu zostaną przyjęci kandydaci z największą sumą punktów, z nienagannym zachowaniem i kulturą osobistą, przy czym minimum 10% grupy stanowią dziewczęta, które są w liczebnej mniejszości w wyżej wymienionych klasach.

14. Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do Projektu, ujęci zostaną na liście rezerwowej. Dwie osoby z największą ilością punktów z listy rezerwowej będą uczestniczyły w kursie języka niemieckiego.

15. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane ustnie wszystkim kandydatom, ogłoszone na stronie internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń –po 14 stycznia 2016 r.

16. Rekrutację prowadzoną przez szkolnego Koordynatora kończy protokół, zawierający proponowaną listę uczestników Projektu oraz listę rezerwową. Protokół wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Szkoły i Koordynatora. Ich decyzja jest ostateczna.

17. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w Projekcie w przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z ustalonej listy.

18. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w Projekcie kandydata z listy rezerwowej podejmuje Dyrektor Szkoły i Koordynator.

19. Istnieje możliwość pisemnego odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie 3 dni.

§ 5

Prawa i obowiązki uczestnika Projektu

1. Każdy uczestnik ma prawo do:

a)   udziału w Projekcie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

b)   zgłaszania uwag dotyczących Projektu Koordynatorowi szkolnemu;

c)   oceny organizacji i przebiegu zajęć.

2. Uczestnik zobowiązany jest do:

a) systematycznego udziału w działaniach, zgodnie z ustalonym harmonogramem, potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem na liście obecności;

b) bieżącego informowania opiekunów o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział w Projekcie oraz usprawiedliwiania ewentualnej nieobecności na zajęciach;

c) udziału w wydarzeniach promocyjnych Projektu;

d) udzielania informacji na temat rezultatów swojego uczestnictwa w Projekcie w celu monitorowania realizacji działań;

e) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad współżycia społecznego, w tym dbałości o sprzęt i urządzenia wykorzystywane w trakcie realizacji Projektu;

f) informowania o zmianach dotyczących danych osobowych;

g) napisania testów z języka niemieckiego w ramach ewaluacji przygotowania do stażu;

h) codziennego uzupełniania dzienniczka praktyki;

i)   rzetelnego przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami prowadzących;

j) udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Projektu oraz na wykorzystanie wszelkich materiałów audio, wideo oraz zdjęć z uczestnika.

3. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, przekraczających 10% godzin objętych programem, lub rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego bądź niniejszego regulaminu, uczeń zostaje skreślony z listy uczestników Projektu.

§ 6

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przed rozpoczęciem zajęć, uczeń zobowiązany jest osobiście bądź telefonicznie niezwłocznie dostarczyć informację o tym fakcie szkolnemu Koordynatorowi.

2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania tylko w uzasadnionych przypadkach.

3. Uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej, rezygnacji z nauki w szkole objętej Projektem lub działania siły wyższej, i z zasady nie są znane uczestnikowi w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.

4. Uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji i dołączenia dokumentu stwierdzającego brak możliwości uczestnictwa w Projekcie.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2015r. i obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.

2. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie należy do kompetencji Dyrektora Szkoły i Koordynatora Projektu.

3. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przekazywać do Dyrektora Szkoły bądź koordynatora Projektu, którzy zastrzegają sobie prawo do zmian w dokumencie w każdym czasie.

4. Regulamin dostępny będzie na tablicy ogłoszeń, a także u koordynatora Projektu i na stronie internetowej szkoły.

5. Lista uczniów z przeprowadzonej rekrutacji będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń szkoły, oraz na stronie internetowej.

6. Protokół końcowy z rekrutacji uczniów będzie sporządzony i dostępny do wglądu u koordynatora Projektu.

…………………………………………………………               …………………………………………………………….

                 Koordynator Projektu                                                                                          Dyrektor Szkoły
Powered by Joomla!®. Designed by: top web hosting company web hosting reseller Valid XHTML and CSS.