Company Logo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Praktyki uczniów i nauczycieli szansą rozwoju Szkół Zawodowych”

(numer projektu: 2016-1-PL01-KA102-024474)

Projekt realizowany w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach obejmuje dwa działania:

A1-wyjazd w 2018r. w sierpniu 25 osobowej grupy nauczycieli naszej szkoły na staż do Niemiec,

A2-wyjazd w 2019r. w maju 38 osobowej grupy uczniów na praktyki zawodowe do Niemiec.

Poniższy regulamin dotyczy

DZIAŁANIA A2-WYJAZD UCZNIÓW

§ 1

Postanowienia ogólne

1.      Regulamin określa zasady rekrutacji uczniów na zagraniczną praktykę zawodową a w szczególności kryteria kwalifikacyjne i zasady przyjmowania zgłoszeń kandydatów.

2.       Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ , Akcja KA1-Mobilność Edukacyjna

3.      Projekt realizowany jest  przez 2 lata   2017r - 2019r.

4.      Beneficjentem Projektu jest Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach.

5.      Siedziba Beneficjenta mieści się w Kielcach przy ul. Zgoda 31.

6.      Uczestnikami Projektu są uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach : uczniowie z kwalifikacji B.18 zakwalifikowani do uczestnictwa w zagranicznych praktykach zawodowych.

7.      Regulamin określa:

a)         cele Projektu,

b)         zakres realizacji Projektu,

c)         zasady rekrutacji uczestników Projektu,

 d)       prawa i obowiązki uczestnika Projektu,

 e)        zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie.

§ 2

Cele Projektu

1.      Zapoznanie uczniów z bazą dydaktyczną w Niemczech i wprowadzenie w realia europejskiego rynku.

2.      Poznanie różnorodnych rozwiązań  technologicznych  i samodzielne wykonywanie prac z zakresu robót budowlanych.

3.      Kontakt z językiem obcym w sytuacjach zawodowych i życiu codziennym.

4.      Poznanie realiów życia, kultury i obyczajów w Niemczech.

5.      Potrzeba akceptacji i tolerancji w kontaktach z ludźmi o innej kulturze narodowej.

6.      Zdobycie dokumentu Europass Mobilność.

§ 3

Zakres realizacji Projektu

1.      Projekt zakłada wyjazd 38 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach na praktykę zawodową do Niemiec w dwóch grupach po 19 uczniów.

2.      W Projekcie udział wezmą uczniowie specjalności: technik budownictwa i murarz-tynkarz  na podbudowie kwalifikacji B.18.

3.      Zagraniczna praktyka zawodowa w ramach Projektu odbędzie się w terminie:              05.05.2019 - 18.05.2019 roku.

4.      Uczniowie zakwalifikowani do uczestnictwa w Projekcie oraz 2 uczniów z listy rezerwowej wezmą udział w szkoleniu kulturowo, językowo, pedagogicznym.  Zadaniem szkolenia jest przygotowanie uczestników w zakresie językowym oraz kulturowym.

§ 4

Zasady rekrutacji uczestników Projektu

1.      Rekrutację poprowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora ZSZ nr 1 w Kielcach. Skład komisji będzie umieszczony w protokole. Składać się ona będzie z: Dyrektora Szkoły, Koordynatora Projektu, Pedagoga Szkolnego i wychowawców klas wyjeżdżających na praktyki do Niemiec.

2.      W Projekcie mogą uczestniczyć uczniowie drugich i trzecich klas o kierunku budowlanym w kwalifikacji B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

3.      Nabór do udziału w Projekcie będzie prowadzony zgodnie z zasadą równości szans, praw, korzyści obu płci.

4.      Rekrutacja obejmie uczniów kierunku budowlanego bez ocen niedostatecznych na koniec I semestru klasy II i III 2018/2019.

5.      Informacje o prowadzonym naborze do Projektu będą upowszechniane na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń w szkole,  za pośrednictwem radiowęzła i wychowawców klas.

6.      Składanie wniosków rekrutacyjnych przez uczestników Projektu do 08.01.2019r.

7.      Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się w 01.2019r.

8.      Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

a)         wypełnienie formularza aplikacyjnego i przekazanie go do Koordynatora Projektu;

b)         weryfikację  dokumentów  przez  Komisję  Rekrutacyjną  pod  względem  formalnym i merytorycznym;

c)         ogłoszenie listy uczestników Projektu i listy rezerwowej do 01.2019r.

 9.      Kwestionariusz rekrutacyjny wymieniony w załączniku, opatrzony datą i czytelnym podpisem potencjalnego uczestnika Projektu (w przypadku osoby niepełnoletniej dokument podpisuje zarówno uczeń jak i jego rodzic lub prawny opiekun) wraz z opinią lekarską należy dostarczyć osobiście szkolnemu Koordynatorowi.

W procesie rekrutacji uczniów do projektu   Erasmus+   - „Praktyki uczniów i nauczycieli szansą rozwoju szkół zawodowych”  o przyjęciu ucznia do Projektu decydować będzie suma punktów    (max. ilość: 32 punkty), której składnikami są:

a)  opinia wychowawcy klasy,

b)  ocena z zachowania z dwóch ostatnich semestrów (dla klas II-drugi semestr I klasy i  pierwszy semestr II klasy, oraz dla klas III-drugi semestr II klasy i pierwszy semestr III klasy ),

c)  średnia ocena z 4 przedmiotów zawodowych za dwa semestry   (dla klas II -drugi semestr I klasy i   pierwszy semestr II klasy oraz  dla klas III - drugi semestr II klasy i pierwszy semestr III klasy),

d)  ocena z języka obcego  (dla klas II  - drugi semestr I klasy i pierwszy semestr II klasy oraz dla klas III - drugi semestr II klasy i pierwszy semestr III klasy )

W procesie rekrutacji uczestników do projektu stosowane będą następujące przeliczniki punktów:

zachowanie:

za drugi semestr roku szkol. 2017/2018   za pierwszy semestr roku szkol.2018/2019

wzorowe           4p                                                                wzorowe           4p

bardzo dobre    3p                                                                 bardzo dobre    3p

dobre                 2p                                                                dobre                2p

poprawne           1p                                                                poprawne          1p

średnia ocena z czterech przedmiotów zawodowych

za drugi semestr roku szkol. 2017/2018             za pierwszy semestr roku szkol. 2018/2019

5,0 i powyżej              6p                                                     5,0 i powyżej                6p

4,6 – 4,99                   5p                                                     4,6 – 4,99                     5p

4,2 – 4,59                   4p                                                     4,2 – 4,59                     4p

3,8 – 4,19                   3p                                                     3,8 – 4,19                     3p

3,4 – 3,79                   2p                                                     3,4 – 3,79                     2p

3,0 – 3,39                   1p                                                     3,0 – 3,39                     1p

2,0 – 2,99                   0,5p                                                  2,0 – 2,99                     0,5

           

ocena z języka obcego:

za drugi semestr roku szkol.2017/2018         za pierwszy semestr roku szkol. 2018/2019

celujący                      6p                                                       celujący                      6p

bardzo dobry              5p                                                       bardzo dobry              5p

dobry                          4p                                                       dobry                          4p

dostateczny                3p                                                       dostateczny                3p

dopuszczający            2p                                                       dopuszczający            2p

  Nabór do udziału w Projekcie będzie zgodny z zasadą równości szans, praw, korzyści obu płci.

12.  O ostatecznej liście uczestników projektu decydować będzie frekwencja na kursie-minimum 90%.

13.  Do projektu zostaną przyjęci kandydaci z największą sumą punktów, z nienagannym zachowaniem i kulturą osobistą, przy czym minimum 10% grupy stanowią dziewczęta, które są w liczebnej mniejszości w wyżej wymienionych klasach.

14.  Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do Projektu, ujęci zostaną na liście rezerwowej. Dwie osoby z największą ilością punktów z listy rezerwowej będą uczestniczyły w kursie języka niemieckiego.

15.  Wyniki rekrutacji zostaną przekazane ustnie wszystkim kandydatom, ogłoszone na stronie internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń – styczeń 2019 r.

16.  Rekrutację prowadzoną przez szkolnego Koordynatora kończy protokół, zawierający proponowaną listę uczestników Projektu oraz listę rezerwową. Protokół wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Szkoły i Koordynatora Projektu. Ich decyzja jest ostateczna.

17.  Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w Projekcie w przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z ustalonej listy.

18.  Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w Projekcie kandydata z listy rezerwowej podejmuje Dyrektor Szkoły i Koordynator.

19. Istnieje możliwość pisemnego odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie 3 dni.

§ 5

Prawa i obowiązki uczestnika Projektu

1.  Każdy uczestnik ma prawo do:

a)         udziału w Projekcie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

b)         zgłaszania uwag dotyczących Projektu - Koordynatorowi Projektu;

c)         oceny organizacji i przebiegu zajęć.

2.  Uczestnik zobowiązany jest do:

a)         systematycznego udziału w działaniach, zgodnie z ustalonym harmonogramem, potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem na liście obecności;

b)         bieżącego informowania opiekunów o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział w Projekcie oraz usprawiedliwiania ewentualnej nieobecności na zajęciach;

c)         udziału w wydarzeniach promocyjnych Projektu udzielania informacji na temat rezultatów swojego uczestnictwa w Projekcie w celu monitorowania realizacji działań;

e)         przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad współżycia społecznego, w tym dbałości o sprzęt i urządzenia wykorzystywane  w trakcie realizacji Projektu;

f)         informowania o zmianach dotyczących danych osobowych;

g)         napisania testów z języka niemieckiego w ramach ewaluacji przygotowania do stażu;

h)         codziennego uzupełniania dzienniczka  praktyki;

i)          rzetelnego  przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami prowadzących;

j)          udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Projektu oraz na wykorzystanie wszelkich materiałów audio, wideo oraz zdjęć z uczestnika.

3. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, przekraczających 10% godzin objętych programem, lub rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego bądź niniejszego regulaminu, uczeń zostaje skreślony z listy uczestników Projektu.

§ 6

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przed rozpoczęciem zajęć, uczeń zobowiązany jest osobiście niezwłocznie dostarczyć informację o tym fakcie Koordynatorowi Projektu.

2.  Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania tylko w uzasadnionych przypadkach.

3. Uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 2  niniejszego paragrafu, mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej, rezygnacji z nauki w szkole objętej Projektem lub działania siły wyższej, i z zasady nie są znane uczestnikowi w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.

4. Uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji i dołączenia dokumentu stwierdzającego brak możliwości uczestnictwa w Projekcie.

§ 7

Postanowienia końcowe

1.      Regulamin wchodzi w życie z dniem  rozpoczęcia projektu i obowiązuje przez cały okres jego realizacji.

2.      Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie należy do kompetencji Dyrektora Szkoły i Koordynatora Projektu.

3.      Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przekazywać do Dyrektora Szkoły bądź koordynatora Projektu, którzy zastrzegają sobie prawo do zmian w dokumencie w każdym czasie.

4.      Regulamin dostępny będzie na tablicy ogłoszeń, a także u Koordynatora Projektu i na stronie internetowej szkoły.

5.      Lista uczniów z przeprowadzonej rekrutacji będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń szkoły, oraz na stronie internetowej.

6.      Protokół końcowy z rekrutacji uczniów będzie sporządzony i dostępny do wglądu u Koordynatora Projektu.
Powered by Joomla!®. Designed by: top web hosting company web hosting reseller Valid XHTML and CSS.